Home

Reklamace použitého zboží bez kupní smlouvy

Reklamace zboží z druhé ruky: Horko těžko Peníze

Reklamace zboží a služeb. Objeví-li se na zakoupeném zboží vada, má právo jej spotřebitel reklamovat bez ohledu na to, zda zboží bylo zakoupeno na dálku, mimo obvyklé prodejní prostory anebo v běžné prodejně. Reklamovat zboží z důvodu vady lze bez ohledu na způsob koupě zboží Reklamace v bazarech. Ačkoliv se jedná o prodej použitého zboží, není bazar zproštěný veškeré odpovědnosti za vady. I bazar má povinnost prodávat zboží v požadované jakosti a s požadovanými vlastnostmi, které popisuje nebo uvádí v reklamě, případně jde o vlastnosti, které jsou pro danou věc obvyklé

Kupní smlouvy uzavíráme v současnosti podle občanského i obchodního zákoníku. Ten však od nového roku nahradí zákon o obchodních korporacích. Nově budou kupní smlouvy upraveny pouze občanským zákoníkem. Čtěte, co vše se změní. Kupní smlouva a kupní cen Reklamace zboží a služeb; Ostatní oprávněné nároky, tzn. dodání nového zboží, slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy, musí kupující uplatnit výlučně u prodávajícího, s nímž uzavřel smlouvu. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode.

Reklamace dle nového občanského zákoníku Vadné

To se také stalo, reklamace byla uznána a po opravě tablet fungoval bez problémů. Jenže jen jeden den. Znovu se objevily úplně stejné vady jako před opravou a dokonce ještě jedna vada přibyla, přestal fungovat i fotoaparát. Paní Davidová tedy reklamovala podruhé a požadovala výměnu zboží Reklamace není nic jiného než uplatnění práva z vady zboží. Je tedy nutné si toto právo zvolit. Zákon stanoví případy, kdy máte právo na opravu zboží a pokud oprava není možná, tak jeho výměnu za nové, doplnění chybějící části, právo na slevu či vrácení kupní ceny v důsledku odstoupení od kupní smlouvy Pokud je smlouvou o úvěru financován, byť jen zčásti, nákup určitého zboží či služby a spotřebitel odstoupí od smlouvy kupní či smlouvy o poskytnutí služby bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, automaticky zaniká i úvěrová smlouva

U použitého není možné při reklamaci žádat výměnu zboží za jiné, jako tomu je při nákupech toho nového. Ze zákona máte právo na opravu, která nesníží hodnotu zboží, odstoupení od kupní smlouvy a vrácení peněz, nebo slevu z ceny. O co z těchto možností stojíte, byste měli prodávajícímu říct hned při nákupu Pokud je vada podstatným porušením smlouvy, musí si kupující při oznámení vady prodávajícímu zvolit, jaké právo z odpovědnosti za vady uplatňuje ((i) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, (ii) odstranění vady opravou věci, (iii) na přiměřenou slevu z kupní ceny, (iv) na. Kategorie: Reklamace, spotřebitel, kupní smlouvy Zveřejněno: 15. listopad 2020 . odstoupení od kupní smlouvy neprodloužení nájemní smlouvy neuvážená koupě stánku koupě novinového stánku reklamace předmětu koup U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 OZ)

V případě, že zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti popsané v předchozím odstavci nebo věc má vadu, na kterou kupující nebyl upozorněn, má kupující právo, aby prodávající mu bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl zboží do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle volby kupujícího buď. Zboží můžete reklamovat i osobně na našich prodejnách. V případě, že vyplňujete formulář bez pomoci našeho personálu, nezapomeňte uvést, v čem spatřujete vadu zboží nebo jak se vada projevuje, případně požadavek na způsob vyřízení. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí Vás.

9. Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu. Při nákupu na dálku (tj. např. při internetových nákupech, u zásilkového obchodu), při nákupech mimo provozovnu prodávajícího (např. na prezentacích v hotelích, výstavách, výletech), máte právo k odstoupení od smlouvy bez udání důvodu do určité doby Občanský zákoník totiž říká, že pokud zboží nemůžeme řádně používat v důsledku opakovaného výskytu vady po opravě nebo má-li zboží větší počet vad, pak máme právo na dodání nové věci bez vad, výměnu její součásti, jakož i na odstoupení od kupní smlouvy Kupní smlouvě věnujte dostatečnou pozornost a dbejte na smluvení všech bodů koupě. Platební podmínky, dodání zboží, apod. Právní náležitosti. Kupní smlouvy upravuje zákon 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Náhled vzoru kupní smlouvy 14. výše také právo rovnou odstoupit od smlouvy. 19. Má-li zboží dle smlouvy vadu, k níž je společnost HORNBACH zavázána, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má zákazník, který je spotřebitelem, místo práva na výměnu zboží, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. 20

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu (e-shopu) 1. Všeobecná ustanovení. 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené na dálku mezi prodávajícím Be Lenka s.r.o. se sídlem Antona Bernoláka 2202/12, 010 01 Žilina, IČ: 51085291, DIČ: 2120590197, společnost vedená v Obchodním. může spotřebitel od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Nemusí tedy provádět žádné reklamace. Dojít musí k odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, resp. od jejího uzavření, pokud jde o poskytnutí služby. Podnikatel má povinnost informovat spotřebitele, komu a kam má odstoupení sdělit. Často mu poskytne.

Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje podpis předávacího protokolu Kupujícím. Pokud je se zbožím poskytován jakýkoliv dárek, který Kupující nevyužije, je Kupující povinen kontaktovat Alzu předem a sdělit jí, že o dárek nemá zájem. V takovém případě bude Kupujícímu prodáno zboží bez tohoto dárku Zboží Vám dnes 18. února 2016 zasílám poštou na adresu Vaší prodejny. Také Váš žádám o vrácení kupní ceny zboží ve výši 3 359 Kč na bankovní účet č. 54343434343/4343 do 14 dnů od doručení mnou vráceného zboží i tohoto odstoupení od kupní smlouvy. S pozdravem (vlastnoruční podpis) Pavel Zají On-line: Pro využití služby vrácení zboží on-line, neboli odstoupení od kupní smlouvy, stačí použít svůj , přihlásit se pod svým heslem a vyplnit požadované údaje. Poštou na adresu: Alza.cz - reklamace, VGP Park, hala H2, Do Čertous 2658/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

3. Zboží je v pořádku, ale já už ho nechci, případně jsem zjistil/a, že jsem si špatně objednal/a. Na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu máte od převzetí zásilky 14 dní. Nejsnazší cesta je doručit zboží společně s dokumentem o odstoupení od smlouvy na adresu P̌evzetí zboží po vy̌ízení reklamace, úschova zboží 1. V p̌ípaď, že reklamace vad zboží není vy̌ízena ihned, je reklamující povinen vyzvednout si reklamované zboží u Vodafonu do ťí (3) pracovních dn̊ od obdržení výzvy, že reklamace byla vy̌ízena, a to bez ohledu na to, zd Reklamace a vrácení zboží, SenzaKup.cz. Zboží mi nevyhovuje a chci ho vrátit, co mám dělat? Zboží můžete vrátit v zákonné lhůtě 14 dní dle obchodních podmínek.Vyplňte formulář Odstoupení od smlouvy (především číslo objednávky, důvod vrácení a číslo účtu, na které Vám vrátíme peníze). Balík pošlete na adresu: Lokalo s.r.o. - SenzaKup.cz, Jana. Právo na odstoupení od smlouvy a tedy vrácení peněz má zákazník, pokud na jednom výrobku oprávněně reklamoval jednu závadu třikrát, nebo pokud mu byly uznány 4 různé reklamace jednoho výrobku pro jiné důvody. U použitého zboží je možné zkrátit standardní záruční dobu 24 měsíců nejvýše na polovinu, tedy na 1 rok Rozpor s kupní smlouvou. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci a nebo její opravou

Reklamace je definována jako úkon, při němž spotřebitel uplatňuje právo na odstranění vad na základě spotřebitelské smlouvy. Ta může zahrnovat prodej zboží, ale i služeb. Řešením reklamace může být oprava či výměna zboží, odstoupení od smlouvy nebo sleva. Spotřebitelskou smlouvou v tomto kontextu bývá smlouva kupní, která slouží především k ochraně. REKLAMACE SLUŽEB (DÍLA) V první řadě je třeba upozornit na to, že např. zhotovení nábytku na zakázku není sjednáváno v režimu smlouvy o dílo, ale v režimu smlouvy kupní, neboť se jedná o dodání spotřebního zboží, které je nutné teprve sestavit či vytvořit Po uplynutí třicetidenní lhůty má spotřebitel právo bez dalšího požadovat dle své volby buď výměnu reklamovaného zboží za nové, anebo může od kupní smlouvy odstoupit, v kterémžto případě je prodávající povinen mu vrátit plnou výši kupní ceny za reklamované zboží Na vyřízení reklamace pak má prodejce 30 dnů, do této lhůty se započítává i lhůta na posouzení. Lhůtu nesmí prodejce prodloužit - pokud ji nedodrží, může zákazník požadovat výměnu věci za bez vadnou nebo odstoupit od smlouvy, a to bez ohledu na případný další výsledek reklamačního řízení, viz § 622 Pozdější reklamace zjevných vad je komplikovaná. +8 +-Autor je vedoucí právního oddělení časopisu dTest. 2. Ptejte se obchodníka, za co a jak dlouho ručí. Chtějte obchodní podmínky. Spotřebitelé mají bez dalšího na zakoupené zboží dvouletou záruku, ke zkrácení záruční doby může dojít u věcí použitých (i tak.

Vzor kupní smlouvy (movitá věc) s rozhodčí doložkou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. SMLOUVA KUPNÍ (movitá věc) podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoní Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik. REKLAMACE POUŽITÉHO ZBOŽÍ. REKLAMACE POŠTOU. Zákazník bere na vědomí, že společnost A3 SPORT s.r.o. (Společnost) je, jakožto správce osobních údajů, oprávněna v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a to na základě plnění kupní smlouvy a současně také plnění zákonných povin.

Je možné reklamovat použité zboží zakoupené přes internet

 1. Ve vztahu ke Zboží zakoupenému u prodávajícího odpovídá prodávající Kupujícímu za to, že Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad a ve shodě s kupní smlouvou. Projeví-li se v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí
 2. Reklamace zboží zakoupené přes internet (vada projevená do 6 měsíců) Kupní smlouva - splátky Žádost o náhradu nákladů nutných k uplatnění reklamace; Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet, zboží poškozené při přepravě Výpověďpronajímatele bez přivolení soudu (důvody na straně nájemce).
 3. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v prodloužené lhůtě 30 dní od nákupu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na.
 4. zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a; zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené
 5. Vrácení produktu a odstoupení od kupní smlouvy 1. Shodně s právem, Spotřebitel má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. 2.Dodatečně Prodejce dává Klientům možnost odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě až 30 dnů od převzetí zboží

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Při prodeji použitého spotřebního zboží platí záruční doba v trvání 12 měsíců Předmětem Kupní smlouvy jsou zboží a služby uvedené v Prodávajícím potvrzené objednávce (dále jen zboží). Pro reklamace použitého zboží Kupující uvede následující: název a číslo výrobku, kupní cena ( kopie dokladu o zakoupení, výpis z účtu - aby mohl být nákup ověřen) Zboží bez zbytečného odkladu. Reklamace vad zboží spotřebitelem a nepodnikatelem. 7.1. Působnost. Tato část obchodních podmínek se na vás vztahuje pouze v případě, že jste spotřebitelem nebo nepodnikatelem, a upravuje naši odpovědnost za vady zboží

Záruka a reklamace u použitého zboží - Škola spotřebitel

 1. Pokud zboží reklamujete, nemusíte ho vracet v původním obalu a funkční. U reklamací platí náklady na dopravu zboží obchodník. V závislosti na povaze vady máte jako kupující nárok na výměnu zboží za nové, odstranění vady, slevu z kupní ceny, nebo můžete od smlouvy odstoupit. Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů
 2. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit
 3. • dodání nového zboží bez vady nebo dodání chybějícího zboží, • opravu zboží, • přiměřenou slevu z kupní ceny, • nebo odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na: • odstranění vady, neb
 4. Odstranit vadu pak musí bez zbytečného odkladu, ale nejdéle do třiceti dní. Pokud to v této lhůtě nestihne, jde o podstatné porušení smlouvy a zákazník může od smlouvy odstoupit a požadovat peníze zpět. Vyřízení reklamace znamená, že o jejím vyřízení obchodník spotřebitele informuje
 5. Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží
 6. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží

Vyřízení reklamace (peníze při odstoupení od smlouvy vracíme bezodkladně, nejpozději však do zákonné lhůty 14 dní) včetně odstranění vady nebude zpravidla trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávnění odstoupit od kupní smlouvy V případě, že kupujícímu vznikne právo na odstoupení od kupní smlouvy, je zákazník povinný vrátit Electro World s.r.o. vše, co podle smlouvy dostal a též co dostal dle darovací smlouvy jako smlouvy závislé na kupní smlouvě, t.j. též zboží přijaté jako dar (§ 1727 Občanského zákoníku), s výjimkou případu, kdy. Osobně na některou z našich prodejen.; On-line: Pro využití služby vrácení zboží on-line, neboli odstoupení od kupní smlouvy, stačí použít svůj , přihlásit se pod svým heslem a vyplnit požadované údaje.; Poštou na adresu: Alza.cz - reklamace, VGP Park, hala H2, Do Čertous 2658/1, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice. Ke zboží prosím přiložte průvodní list, ve. Dobrý den, řešit tuto situaci šlo již před dodáním zboží, a to tak, že jste prodávajícího měla vyzvat k plnění a stanovit mu dodatečnou lhůtu. Pokud by ji nedodržel, šlo odstoupit od smlouvy. To se ovšem nestalo, tak jste mohl, jelikož šlo o nákup přes internet, od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží

2. Předmět Smlouvy. 2.1. Předmětem Smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v Kupní Smlouvě - objednávce (dále jen zboží). 2.2. Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách Prodávajícího, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve Smlouvě výslovně označeny jako závazné Reklamační řád společnosti Smarty CZ a.s. Tento reklamační řád tvoří přílohu Všeobecných obchodních podmínek obchodní společnosti Smarty CZ a.s., IČ 24228991, DIČ CZ24228991, se sídlem Olivova 4/2096, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložka 17937 (dále také jen prodávající) a je jejich nedílnou.

Reklamace zboží a služeb - Škola spotřebitel

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy doc Formulář pro reklamaci doc. přiložit ho k produktu a zaslat vše na adresu: inComputer s.r.o. U pekáren 1644/1a, 102 00 Praha 15 - Hostivař. 1. Úvodní ustanovení. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu Vrácení zboží (odstoupení od kupní smlouvy) Prodávající poskytuje lhůtu 14 dní na vrácení nepoužitého zboží bez udání důvodu. Vrácení zboží bude vyřízeno co nejdříve po obdržení vráceného zboží prodávajícím a kupní cena bude spotřebiteli vrácena na uvedený bankovní účet Od kupní smlouvy lze ve všech případech odstoupit bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Čtrnáctidenní lhůta začíná běžet okamžikem převzetí zboží. Doba nutná k doručení odstupovaného zboží se do lhůty 14 dnů nezapočítává. Rozhodující je den odeslání odstoupení od smlouvy

Nový občanský zákoník: Chcete vrátit zboží? Poradíme jak

Pokud v souladu se zákonem odstoupíte od smlouvy, máte nárok na vrácení plné kupní ceny. V praxi se to ovšem mnohdy neděje. Na spotřebitelskou poradnu časopisu dTest se opakovaně obracejí se svými stížnostmi zákazníci, kterým prodejce snížil při vracení peněz kupní cenu, respektive na ně neoprávněně přenesl své náklady Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní smlouvy Reklamace a vracení zboží. Záruční doba a reklamace. 1.1 Prodávající vystavuje ke každému objednanému zboží kupujícímu nákupní doklad (faktura nebo prodejka) v souladu s polskými právními předpisy vyžadovanými údaji.. 1.2 Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží kupujícím.. 1.3 Na veškeré dodávané zboží je kupujícímu spotřebiteli. Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu V případě, že se nám rozhodnete vrátit zakoupené zboží, je třeba nejdříve odstoupit od smlouvy. Mějte na paměti, že odstoupení od smlouvy můžete učinit nejpozději do 14 dnů od dne převzetí zboží. Je několik způsobů, jak nám můžete odstoupení od smlouvy doručit 7.3 Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného Zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající není.

Kupní smlouvy a reklamace podle nového občanského zákoníku

Při odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů v případě smluv uzavíraných distančně (typicky prostřednictvím e-shopu) jsme se již v minulosti několikrát věnovali. Základní popis celého postupu naleznete zde. Většina provozovatelů e-shopů se již s touto problematikou včetně jejích základních zákonitostí obeznámila Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když vás prodávající o tom vyrozumí. Vyprší-li zákonná lhůta, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit. Pro ten případ použijte vzor Odstoupení od kupní smlouvy pro marné uplynutí lhůty k vyřízení reklamace

Bohužel se jednalo opět o zdržovací taktiku a žádné opravené zboží nedorazilo. Další výzva k doručení zboží byla opětována opět výmluvným e-mailem usvědčující prodejce mne uvést v omyl. Z tohoto důvodu jsem prodejce informoval o odstoupení od kupní smlouvy. Produkt. Microsoft Lumia 640 XL Dual, čern Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky.

Reklamace zboží a služeb - CO

 1. VRÁCENÍ ZBOŽÍ BĚHEM 14 DNÍ OD PŘEVZETÍ V souladu se zákonem č. 89/2012 máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14ti dní od převzetí zboží. Toto právo se vztahuje pouze na kupující spotřebit
 2. Odstoupení od smlouvy § 1829 (1) Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, neb
 3. Vrácení poštou. Pokud nemáte pobočku po ruce, můžete zboží vrátit poštou. V takovém případě postupujte následovně: Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (PDF, 580 kB). Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.; Uvěďte zboží do původního stavu
 4. Reklamace a vrácení zboží. Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech od nákupu Nejprve se ujištěte, že splňujete podmínky pro vrácení zboží. Digitální obsah, který je poskytován bez hmotného nosiče - například e-book
 5. Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce. Prodávající prohlašuje, že veškeré jím dodávané zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. 2. Uzavření kupní smlouvy. 2.1. Podmínkou platnosti objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy, je vyplnění veškerých formulářem.
 6. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy musí obchodníkovi doputovat nejpozději v poslední den lhůty. Nestačí jej v tento den odeslat. Zboží však může být po dohodě vráceno i později. Rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz
 7. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní.

#19077 Reklamace použitého výrobku Stav stížnosti. uzavřeno . Celková doba trvání . má možnost odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží. Ve 14 denní lhůtě stačí prodávajícímu zaslat pouze odstoupení od smlouvy (lhůta se dle § 1818 občanského zákoníku považuje za zachovanou. Není-li dodání nové věci v tomto případě možné, využívám svého práva odstoupit od smlouvy a požaduji vrácení kupní ceny ve výši 1.270,- Kč na mou adresu nebo na účet č. 569875985/0600, a to nejpozději do 30 dnů od doručení této reklamace

Reklamace: Kdy žádat vrácení peněz? Spotřebitelé stále

- u použitého zboží - při opravě v jiném, než prodejcem určeném servisu - u nového zboží - při opravě ve výrobcem neautorizovaném servisu ; 5. Závěrečná ustanovení. V případě jakékoli Reklamace Kupující Prodávajícího informuje o uplatnění Reklamace a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury Ve všech zemích Evroé unie, Norsku a na Islandu prodejce ručí za veškeré vady spotřebního zboží nebo smlouvy, které vykazují rozpor se smlouvou, v době dvou let od dodávky zboží. U použitého zboží platí také dvouletá záruka, ale můžeme se setkat i se zkrácenou roční záruční lhůtou , která však musí být.

Reklamace zboží - CO

předváděcí akce, kdy je zboží prodáváno mimo prostory běžně užívané k podnikání. I v tomto případě máte právo (podle Občanského zákoníku §57) odstoupit od koupi bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od uzavření kupní smlouvy. Více zde. Zboží z běžné kamenné prodejny a vrácení zboží - je to složitějš Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem. zboží 24 měsíců; u zboží použitého 12 měsíců (použitým zbožím se rozumí zboží, které je použité či servisované bez vady, přičemž kompletnost balení nebrání plnému užívání výrobku. schopné dalšího prodeje bez snížení jeho hodnoty. Kupující nemůže tohoto práva využít v případě, že není schopen vrátit zboží v tom stavu, v jakém ho od Prodávajícího zakoupil, ane-bo v případě prodeje již použitého spotřebního zboží. 2.2. U zboží, jehož povaha to umožňuje (například stavební mate reklamace reklamační zamítnutí kupní smlouva odstoupení odstoupení uzavření nevyřízení Odstoupení od kupní smlouvy s eshopem a vrácení opotřebeného, použitého zboží - Bezplatná právní poradna online zdarma pro všechn

V některých zemích platí, že lhůta pro uplatnění reklamace se neprodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě, nevzniká nová lhůta pro reklamaci u vyměněné součásti. Délka lhůty pro reklamaci vady u použitého zboží. Dvouletá lhůta pro reklamaci vady existuje obdobně i na použitý výrobek ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY. 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených zákonem) odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty; rozbalením ani použitím zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě Odstoupit od kupní smlouvy lze pouze v případě, že zakoupený použitý vůz má vadu právní povahy, trvale způsobující nemožnost vůz používat k účelu, pro něž byl zakoupen. Stejně tak máte právo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se prodávajícímu nepodaří odstranit vadu do 30 dnů od přijetí reklamace

Reklamace zboží z obchodu a bazaru, nárok na vrácení peněz

3.Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy podle odst. 1 tohoto článku, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od předání zboží nebo prokázání odeslání zboží prodávajícímu, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání (ve výši základní ceny dopravy, zvolil. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží Všeobecná ustanovení. Tento Reklamační řád se vztahuje na prodej zboží společností Jaromír Soukup Shop, s.r.o., IČ: 06688217, se sídlem Mikuleckého 1311/8, 147 00 Praha 4, Česká republika, zapsané u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 287156 (dále jen Prodávající) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího provozovaného na webové stránce. a) Rozpor s kupní smlouvou V případě, že je zboží v rozporu s kupní smlouvou, má reklamující právo na bezplatnou opravu nebo výměnu zboží, a to podle své volby. Není-li takový postup možný, může reklamující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit (tj. požádat vrácení kupní ceny)

6. O vyřízení reklamace (nebude-li toto provedeno na místě při uplatnění reklamace) bude Prodávající kupujícího informovat, a to zpravidla e-mailem, textovou zprávou SMS, případně jiným vhodným způsobem. Článek IV. Doba pro uplatnění práv z vady zboží a záruka za jakost zboží. 1 b) přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě, že vadu zboží neodstraníme včas nebo odstranění vady odmítneme, můžete požadovat slevu z kupní ceny, anebo můžete od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu je možné měnit pouze po dohodě s námi. Berte, prosíme, na vědomí, že dokud neuplatníte své právo na slevu z kupní. Stručné shrnutí. Prosíme, abyste nás kontaktovali na email pripominky@bilatlapka.cz nebo v otevírací dobu obchodu na tel. 605 918 118 o reklamaci zboží dříve, než balíček pošlete zpět. Vůbec se nemusíte bát, my to bereme v pohodě. Mary vám ráda poradí se vším, jako například na jakou adresu balíček poslat (Bilatlapka.cz, Čelakovského sady 12, Praha 2, 120 00. návrh řešení (oprava, výměna, sleva, dodání dílu, odstoupení od kupní smlouvy) vždy příloha: Zápis o vadách č./rok; Co napsat do reklamace: Úvod: Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce jsme si vážili Vaší pečlivosti při balení zboží Jaké zboží nelze ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodů vrátit Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. elektronická.

Reklamace použitého zboží z druhé ruky: na co máte nárok

na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží, na odstranění vady opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo; odstoupit od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady Zásilku zašlete na adresu skladu: Neoluxor, s.r.o., Luxor - Reklamace, Václavské náměstí 41, 1010 00, Praha 1 Po obdržení nepoškozené zásilky bude Vaše reklamace vyřízena. Zašleme Vám nový kus, nebo Vám vrátíme kupní cenu zboží. Platba proběhne bankovní Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů, po odstoupení od smlouvy začíná běžet 14 denní lhůta pro vrácení zboží. V souladu s ust. § 1832 odst. 1 věty druhé zák. č. 89/2012 Sb. uzavřením kupní smlouvy dává výslovný souhlas, že mu v případě odstoupení od kupní smlouvy budou. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno

Odpovědnost za vady použitého zboží dle NOZ — Články

Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik. 2. Pokyny k odstoupení. Právo na odstoupení od smlouvy. Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro odstoupení uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zboží fyzicky převezmete Vy sami nebo Vámi uvedená jiná osoba kromě přepravce V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez.

Reklamace, kupní smlouva, spotřebitel - poradna

Stručné shrnutí. Prosíme, abyste nás kontaktovali na email info@swissten.eu nebo na tel. 777 223 121 o reklamaci zboží dříve, než balíček pošlete zpět. Vůbec se nemusíte bát, my to bereme v pohodě. Ondra, který se stará o reklamace, Vám rád poradí se vším, jako například na jakou adresu balíček poslat (Swissten.eu, Čelakovského sady 12, Praha 2, 120 00), jak bude. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím on-line obchodu NanoSafe.cz od naší společnosti Viralio s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1 IČ: 05340721 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 262173 Adresa pro doručování: Viralio s.r.o., Rybná 716/24. Kupující zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy oznámí prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy, zašle zpět nebo je předá na adrese prodávajícího - Mánesova 235, 566 01 Vysoké Mýto. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 30 dnů. 6.6 4) Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Pokud bylo zboží zakoupeno jako set, akce 1+1 zdarma, nebo byl k objednávce dárek, musí být vráceno jako komplet Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle na adresu prodávajícího: Palác knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1, 110 00 nebo předá prodávajícímu na adrese: Palác knih Luxor, Václavské náměstí 41, Praha 1, 110 00 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu. 6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚN Vrácení zboží. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, zašle prodávajícímu bez zbytečného odkladu, ve vlastním zájmu nejlépe společně s odstoupením od kupní smlouvy, vždy však nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, na adresu: Lidl E-Commerce Logistics s.r.o Zaslat zboží do eshopu ZDARMA (vy nic neplatíte) můžete přes Zásilkovnu: Doneste zabalenou zásilku na kterékoli výdejní místo Zásilkovny a nadiktujte identifikátor zpětné zásilky: 92702597obsluha od vás převezme zásilku, vytiskne na ni štítek a odešle. Vy nic neplatíte. REKLAMACE ZBOŽÍ Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jihočeská textilní s.r.o. se sídlem Kácov 125, 285 09 Kácov identifikační číslo: 272 57 835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 108170 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.jtx.cz 1

 • Pineální cysta na mozku.
 • Zima fotografie.
 • Mangold s bramborem.
 • Vw passat b5 5 1.9 tdi 96kw 4motion.
 • Sněhové řetězy test 2016.
 • Jedovatá ježovka.
 • Přemek forejt dcera.
 • Elektrikarske prichytky.
 • Fyzika práce a výkon.
 • Nejvýznamnější operace 2 světové války bitva o normandii.
 • Jak postavit holubník.
 • Pán prstenů dvě věže online zkouknito.
 • Getsemanské zahrady.
 • Býkovice pod blaníkem.
 • Fast track letiště praha.
 • Fotbalové hvězdy 2019.
 • Fake paysafecard generator.
 • Rostlina na n.
 • Latinské citáty o životě a smrti.
 • Kolejnice na vrata.
 • Vtipny darek k vyroci.
 • Vývodový hřídel traktoru.
 • Alcatraz island.
 • Jeskyně liberecký kraj.
 • Velký tablet.
 • Google home pc.
 • Starověký egypt domy.
 • Robin lord taylor richard dibella.
 • Modrý cypřišek.
 • Bumerin.
 • Jsem hysterka co s tím.
 • Kdy bylo poslední úplné zatmění slunce v čr.
 • Kombinovaný sporák gorenje nerez.
 • Komiksy marvela po polsku.
 • Stihl ms 211 náhradní díly.
 • Nadměrné pocení pri zatezi.
 • Gatsby čelenka.
 • Kožní poliklinika hrabůvka.
 • Panda z gumiček.
 • Nejdražší vydražený obraz světa.
 • Střih mpeg videa.