Home

Rozdělení halogenderivátů

ZÁSTUPCI HALOGENDERIVÁTŮ Významnými zástupci halogenderivátů jsou freony . Ty jsou z chemického hle-diska halogenderiváty obsahujícími atomy alespoň 2 různých halogenů, z nichž jeden je vždy Euor. Z fyzikálního hlediska se jedná za standardní teploty a tlaku o plyny či nízkovroucí kapaliny Halogenderiváty Charakteristika Halogenderiváty jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule uhlovodíku atomem halogenu (fluor, chlor, brom, jod) Názvy halogenderivátů (halogenových derivátů) se přednostně tvoří pomocí předpon fluor-, chlor-, brom-nebo jod-, které určují název charakteristické skupiny a z uhlovodíkového zbytku. Tyto předpony můžeme případně doplnit o předpony číslovkové a numerické. Pamatujte: Příklad 1: Uveďte název dané sloučeniny 1

HALOGENDERIVÁTŮ TETRACHLORMETHAN CCL4-rozpouštědlo JODOFORM CHI3-součástídezinfekčních prostředků CHLORETEN(vinylchlorid) CH2=CHCl- bezbarvý plyn, používáse na výrobu PVC (polyvinylchlorid) TETRAFLUORETEN CF2=CF2-vyrábíse z něj teflon (tepelněi chemicky odolný plast Aminy - rozdělení, chemické vlastnosti a význam. deriváty amoniaku NH 3 - aminoskupina, trojvazný N; zásadité (volný elektronový pár na dusíku) nukleofilní činidlo; aromatické > volný elektronový pár do struktury > méně reaktivní; konjugované elektronové páry: střídají se > stabilizovanos Materiál určený pro výklad a procvičení názvoslovných principů při sestavování vzorců a názvů halogenderivátů na vyšším stupni gymnázia

Dehydrohalogenací nasycených halogenderivátů vzniká. příslušný alkyn a halogenkyselina. příslušný alken a halogenkyselina. příslušný alkan a halogenkyselina. Elektrofilní aromatická substituce na aromatických halogenderivátech probíhá do polohy. 2 a 4. 3 a 4. 3. Reakcí halogenderivátů s kovy vznikaj Metodický list Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a úkoly. Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora kvýuce halogenderivátů uhlovodíků Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učiteli zapojovat žáky do diskuze kprobíranému tématu. Cílem je pochopení vzniku halogenderivátů uhlovodíků maturitní otázka: Halogenderiváty (HALOGENDERIVÁTY rozdělení, názvosloví, vzorce, chemické reakce) -Dehydrohalogenací nasycených halogenderivátů vzniká příslušný alken a halogenkyselina -Elektrofilní aromatická substituce na aromatických halogenderivátech probíhá do polohy 2 a

Halogenderiváty - Tiscali

Tab. 1: Rozdělení halogenderivátů podle polohy halogenu. Názvosloví halogenderivátů. Systematické názvosloví - substituční název. Názvy halogenů se uvádějí v abecedním pořadí s příslušnými lokanty a násobícími předponami. Tab. 2: Substituční názvy. Aditivní princip - funkční skupinový náze HALOGENDERIVÁTY. HALOGENDERIVÁTY. Halogenderiváty jeden nebo více vodíků je nahrazeno atomem halogenu (F, Cl, Br, I) - obecně X rozdělení halogenderivátů primární/sekundární/terciární vazba C-X polární halogen působí -I a +M efektem Halogenderiváty Názvosloví systematické => halogen + uhlovodík radikálové => alkyl (aryl) + halogenid triviální. Rozdělení. podle počtu halogenů u halogenderivátů s jednoduchými (σ) vazbami polarita vazby C-X způsobuje . záporný indukční efekt I- ten ovlivňuje: sousední uhlíky. vodíky na těchto uhlících ( dostávají povahu kationtů, protože uhlík ochuzený vlivem I- o elektrony si je od nich přitáhne ( kyselý. Rozdělení: a) podle počtu OH skupin: 1) jednosytné (R-OH) 2) dvojsytné (glykol) 3) trojsytné (glycerol) b) podle charakteru uhlíku, na který je vázán -OH - 1) primární - 2) sekundární - 3) terciální Příprava: - hydratace alkenů, hydrolýzou halogenderivátů, oxidací uhlovodíků Vlastnosti

Halogenderiváty - Xantin

Rozdělení organických sloučenin. Hlavní rozdělení je založeno na typech atomů obsažených v molekule: Uhlovodíky - molekuly obsahují pouze atomy uhlíku a vodíku. Deriváty uhlovodíků - v molekule je obsažen jiný typ atomu (O, N, S, halogen). Rozdělení uhlovodík Rozdělení jednotlivých frakcí je založeno na rozdílné teplotě varu. V nejnižší frakci se získává benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny, ve vyšších frakcích pak naftalen, bifenyly. Frakce s nejvyšší teplotou varu jsou zdrojem anthracenu a fenanthrenu Alkoholy jsou nearomatické hydroxylové deriváty uhlovodíků.Tyto organické sloučeniny obsahují skupinu OH a mají velký význam. Nejznámější ze skupiny alkoholů je ethanol, který je znám pro své hojné využití v průmyslu paliv (), potravinářství (alkoholické nápoje - konkrétně ethanol, užíván jako rekreační droga), kosmetice a především v mnoha reakcích v. Rozdělení a příprava halogenderivátů, mechanismus nukleofilní substituce a eliminace, význam halogenderivátů, významné organokovové sloučeniny, jejich struktura a reaktivita. 20. Dusíkaté derivát Ca(OH) 2 + Cl 2 → CaCl 2 + Ca(ClO) 2 + H 2 O Chlorové vápno (dezinfekce) - Chlorečnany. Vznikají tepelným rozkladem chlornanů nebo reakcí Cl 2 s hydroxidy alkalických kovů 6KOH + 3Cl 2 → KClO 3 + 5KCl + 3H 2 O; Výroba třaskavin, střelivin, výbušnin (nebezpečné - dnes nahrazovány NH 4 ClO 3); Travex - NaClO 3 + KClO 3, ničení plevel

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty - Uč se online! - Vše

 1. 14.03.2010 17:39:12 Halogenderiváty [názvosloví][reakční mechanismy][redoxní reakce]Světová společnost umělců po shlédnutí našich chemických stránek konečně přišla na to, kdo stál předlohou pro slavný obraz Mony Lisy.Jen se teď spekuluje o tom, zda obraz namaloval opravdu Da Vinchi, protože se jim zdá nepravděpodobné, že by se MC někdy do takových šatů vešel..
 2. Transcript Halogenderiváty - podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na Soubor prezentací: CHEMIE PRO III. ROČNÍK GYMNÁZIA CH27- HALOGENDERIVÁTY Mgr. Aleš Chupáč, RNDr. Yvona Pufferová Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, p.o. Tato prezentace vznikla na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0114 s názvem PODPORA CHEMICKÉHO.
 3. Vypracovala: Mgr. Zuzana Szőcsová Charakteristika Odvodzujú sa od uhľovodíkov nahradením vodíka v reťazci uhľovodíka halogénom (F - fluór, Cl - chlór, I - jód, Br - bróm) alebo halogénmi
 4. char karbox. kyselin, rozdělení, přehled významných kys. karboxylové kyseliny obsahují v molekule jednu nebo více karboxylových skupin, podle toho rozlišujeme - jedno a vícesytné. Podobně jako karbonyl má parciální náboje. karboxylové kyseliny a jejich deriváty jsou v přírodě velmi rozšířené, mnohé se učastní na dějích v živých organismech. fyzikální.
 5. Názvosloví halogenderivátů •Předpona fluor-, chlor-, brom-, jod- + název uhlovodíku, od kterého je halogenderivát odvozen. •Podle potřeby vyjádříme polohu halogenu v molekule derivátu číslicí : Rozdělení dusíkatých derivátů.
 6. Rozdělení derivátů, charakteristická skupina, uhlovodíkový zbytek Halogenderiváty, názvosloví halogenderivátů Zástupci halogenderivátů (teflon, chloroform, freony - ozonová vrstva, DDT - Afrika , HCH) EV- Lidské aktivity a problémy životního prostředí Alkoholy (met-OH, et-OH, glycerol, líh, denaturovaný líh.
 7. Názvy halogenderivátů (halogenových derivátů) se přednostně tvoří pomocí předpon fluor-, chlor-, brom- nebo jod-, které určují název charakteristické skupiny a z uhlovodíkového zbytku . Tyto předpony můžeme případně doplnit o předpony číslovkové a numerické. Pamatujte: Příklad 1: Uveďte název dané sloučeniny. 1

• Čtvrtý a pátý snímek je opakováním halogenderivátů: vlastností, použití a názvosloví, k uvedeným vzorcům žáci doplňují názvy jednotlivých látek • Šestý snímek je opakováním alkoholů a ketonů a jejich nejdůležitějších zástupců • Sedmý snímek je věnován opakování významu nejdůležitějšíc Charakteristika heteroatomu, rozdělení a charakteristika heterocyklických sloučenin, srovnání aromaticity furanu a thiofenu, substituční a adiční reakce furanu, alkaloidy. 17. Halogenderiváty uhlovodíků Charakteristika, fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů, charakteristika vazby C-X, indukčn pojem derivát, rozdělení, charakteristika halogenderivátů, dusíkatých derivátů (nitrosloučeniny, aminy), organokovové sloučeniny - význam zástupci (Grignardovy sloučeniny Charakteristika heteroatomu, rozdělení a charakteristika heterocyklických sloučenin, srovnání aromaticity furanu a thiofenu, substituční a adiční reakce furanu, alkaloidy. 20. Halogenderiváty uhlovodíků (charakteristika, fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů, charakteristika vazby C-X, indukčn

V posledním dílu učebnice najdete chemii halogenderivátů, hydroxyderivátů, aldehydů, ketonů, karboxylových kyselin a jejich derivátů. Součástí knihy jsou také informace o heterocyklických sloučeninách, polymerech a přírodních látkách. Velká pozornost je věnována sacharidům, lipidům, bílkovinám a nukleovým kyselinám Rozdělení uhlovodíků. Podle druhu vazeb rozeznáváme uhlovodíky nasycené a nenasycené. Nasycené obsahují v molekule pouze jednoduché - vazby. Uhlovodíky nenasycené obsahují nejméně jednu násobnou vazbu (alespoň jedna vazba ). Příprava a chemické vlastnosti halogenderivátů uhlovodíků Alkoholy, fenoly, rozdělení, názvosloví, reakce. Autor. - z alkenů hydrogenací, z halogenderivátů substitucí nebo z aldehydů a ketonů redukcí. Př.: hydrogenace etylenu CH2=CH2 + H2O → CH3-CH2OH. metylchlorid + hydroxid sodný CH3Cl + NaOH→ CH3OH + NaCl

Rozdělení dienů podle polohy dvojné vazby (kumulované, izolované a konjugované dvojné vazby) Příprava halogenderivátů SR - nasycených a nenasycených uhlovodíků a aromatických uhlovodíků s postranním alifatickým řetězcem SE - mechanizmus, halogenace benzenu, toluenu, naftalenu,. H3C 2. H C 3 O CH CH CH2 CH2 O 3. 2-propoxypropan 4. diethylether 5. H3C O CH2 CH3 CH3 KARBONYLOVÉ SLOUČENINY R • v molekule se nachází karbonylová skupina • rozdělení: 1) ALDEHYDY R 2) KETONY H R C O R 3) CHINONY C R C CHO O R 4) KETENY Obr. 7 Odlakovač O ÚLOHA: Názvosloví aldehydů a ketonů CH3 1 rozdělení: -dle počtu OH skupin: Jednofunkční-jednosytné, dvojsytné, trojsytné -dle charakteru uhlíku, na který vázána sk. OH: primární CH3-CH2-OH, sekundární (CH3) 2CH-OH, terciální: (CH3) 3C-O Kapaliny - prvních 12 členů homologické řady. Pevné látky - alkoholy s počtem atomů uhlíku větším jak 12. Rozpustnost - methanol, ethanol a propanol (propan-1-ol i propan-2-pol), 2-methylbutan-2-ol a butan-2-ol se neomezeně mísí s vodou. Se stoupajícím počtem atomů uhlíku klesá rozpustnost, jsou rozpustné v nepolárníc

Chemické názvosloví - Halogenderiváty - Digitální učební

rozdělení: podle typu uhlíkového atomu na němž je vázána -OH skupina primární butan-1-ol (butylalkohol) sekundárníbutan-2-ol (sec. butylalkohol) 1. hydratace alkenů2. hydrolýza halogenderivátů 3. hydrogenace karbonylových sloučenin 4. biosyntéz - rozdělení: a) podle řetězce: - rozvětvený hydrolýzou halogenderivátů CH3-Cl + zř. NaOH → CH3-OH + NaCl 4) katalytickou hydrogenací (redukcí) karbonylových sloučenin (aldehydů, ketonů, karbox . Stáhnout celý tento materiál . 1 2 3 . Další . Vloženo: 6.01.2011. Podíl halogenderivátů = 0, tj. žáden chlor nebo fluor. V tom všem je ono tajemství. celý princip působení Bishopa je ve vytvoření vrstvy pevně srostlé s kovem pomocí valenčních vazeb. Díky tomu, že molekuly uvedených uhlovodíků jsou dlouhé řetězce vytvoří na povrchu molekulární koberec, který nelze normálním. 11. Halogenderiváty uhlovodíků, příprava a reakce, vliv struktury na reaktivitu halogenderivátů, mechanismy reakcí halogenderivátů, praktické aplikace, ekologie a toxikologie halogenderivátů. 12 Názvosloví halogenderivátů. Fyzikální a chemické vlastnosti halogenderivátů Rozdělení tuků. Vlastnosti tuků.

halogenderivátů Vysvětlí pojem freony vzhledem k životnímu prostředí Charakterizuje alkoholy, zapíše vzorce a uvede Zná rozdělení sacharidů ( mono, di a polysacharidy,) a zná obecné vlastnosti vybraných sacharidů Zná význam celulozy, glykogenu a škrobu, um Rozdělení: Podle počtu skupin -OH. Jednosytné 1x OH. R-OH. Dvojsytné 2x OH (glykol) Trojsytné 3x OH (glycerol) Podle C obsahujících OH. Primární . R - CH2 - OH. Sekundární. Terciární. Příprava: HYDROLÝZA HALOGENDERIVÁTŮ. R-X + H2O → R-OH + HX. HYDRATACE ALKENŮ. REDUKCE KARBONILOVÝCH SLOUČENIN. Vlastnosti Kategorie: Chemie Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce podává soubor 25 maturitních otázek z chemie.Věnuje se stavbě atomů, rozdělení organických sloučenin, elektronové konfiguraci atomů a jejich souvislosti s postavením v Mendělejevově periodické soustavě Názvosloví, chemické vlastnosti a reakce halogenderivátů. Důležité sloučeniny. Organokovové, organokřemičité a organofosforečné sloučeniny, jejich význam. Charakteristika, rozdělení a vlastnosti heterocyklických sloučenin. Pyrrol, pyridin a pyrimidin, furan a jejich deriváty. Výskyt a význam heterocyklů v. Zdroje organických sloučeniny • Ropa a její frakce • Zemní plyn • Uhlí a jeho zpracování 24. Halogenderiváty • Pojem halogenderivát, názvosloví • Vlastnosti halogenderivátů • Příprava, vlastnosti a významné reakce halogenderivátů • Přehled důležitých zástupců a jejich význam 25

Otázky ke státním závěrečným zkouškám z chemie (Mgr.) Obecná a anorganická chemie . Atom: stavba atomu, modely atomu, nuklidy, izotopy, radioaktivita, elektronová konfigurace atomu, orbital, kvantová čísla, Pauliho princip, Výstavbový princip, Hundovo pravidlo, základní a excitovaný stav atomu Rozdělení NITRODERIVÁTY AMINY . Nitroderiváty Nitroderiváty jsou organické sloučeniny, jejichž molekuli obsahují nitroskupinu Tvorba názvů Tvoří se pomocí substitučního principu, pomocí přípony -nitro (obdobně jako názvy halogenderivátů) - nitromethan CH 3 NO 2 - 2-nitropropan CH 3 - CHNO 2 - CH 3 - nitrobenzen C. Podle počtu zájemců bude uděláno rozdělení do kroužků - viz níže. Kroužky od 15 h jsou vždy pouze dvouhodinové (2x45 min) a jsou určeny pro tři stupně začátečníků (viz níže). Kroužky od 17 h jsou vždy tříhodinové (3x45 min) a jsou určeny pro pokročilé

charakteristiku, rozdělení, vlastnosti a popis zástupců halogenderivátů. Předpokládá zvládnutí teorie atomového obalu, chemické vazby a obecné chemie. Materiál je určen pro seminář chemie, lze jej využít i v hodinách chemie. • A UTOR: RNDr. Marta Najbertová • E VALUÁTOR: Mgr. Jiří Mach • D RUH UČEBNÍHO MATERIÁLU Rozdělení organickýchsloučenin,názvosloví.Základní pojmy - vlastnosti a tomuuhlíku, vaznosti prvků,typy řetězců,typy vzorcův organické chemii. Izomerie. Surovinové zdroje Příprava, vlastnosti, použití halogenderivátů uhlovodíků nasycených, nenasyce ných Charakteristika a rozdělení derivátů: příprava, vlastnosti, reakce alkoholů a fenolů. Přehled derivátů a jejich význam. 22. Karbonylové sloučeniny Charakteristika a rozdělení, příprava, vlastnosti, reakce aldehydů a ketonů. Přehled nejdůležitějších derivátů. 23. Karboxylové kyseliny a jejich derivát

Halogenderiváty a dusíkaté deriváty - chemie onlin

 1. - Rozdělení organismů do trofických skupin podle zdroje energie a uhlíku 6. Mechorosty a ekologická skupina řas a sinic -charakteristika halogenderivátů, názvosloví, typické reakce vzniku - charakteristika N derivátů uhlovodíků, názvosloví,.
 2. Rozdělení heterocyklických sloučenin a jejich význam pro vznik NK. Charakteristika alkaloidů, jejich rozdělení a fyziologické účinky. 20. Halogenové deriváty uhlovodíků Charakteristika derivátů uhlovodíků, funkční skupiny. Příprava halogenderivátů - halogenace alkanů, arenů, alkenů, hydrogenhalogenace (Ad
 3. Rozdělení uhlovodíků Názvosloví halogenderivátů: Z ethenu odebereme všechny čtyři vodíky a nahradíme je fluory jsou čtyři -> TETRA přidaným halogenem je FLUOR původním uhlovodíkem byl ETHEN-> TETRAFLUORETHEN . Dusíkaté deriváty
 4. This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful
 5. Rozdělení Alifatické Alicyklické Aromatické Reakce halogenderivátů 24 Alkany . Reakce Grignardových činidel Mechanismus R X Mg R g X RH H Mg 2 + X é te r 25 Alkany 3. Reduktivní odstranění funkních skupin 3.1. Reakce halogenderivátů
 6. Rozdělení směsí, základní výpočty c, w. OPAKOVÁNÍ směšovací rovnice. Aplikuje periodický zákon při popisu halogenderivátů, organokovových sloučenin, dusíkatých a kyslíkatých derivátů uhlovodíků, jejich využití v praxi a vliv na životní prostředí

Chemie - organická - halogenderiváty a organokovové

Příprava a reakce alifatických a aromatických halogenderivátů uhlovodíků. Organokovové sloučeniny Na, Li, Mg a Hg a jejich použití. Příprava a reakce alkoholů a fenolů - redukce, oxidace, alkylace, acylace. Estery minerálních kyselin. Peroxidy, hydroperoxidy, peroxokyseliny a diacylperoxidy Efektivní odstraňování aromatických halogenderivátů (AOX) z lokálních průmyslových zdrojů a o využití výsledků výzkumu a vývoje B-1283/2016 kterou dle ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušným Čeledi dvouděložných - znaky, význam. 6. Prvoústí a druhoústí živočichové Vývoj, tělesná stavba. Rozdělení s ohledem na fylogenetické vztahy. Význam ploštěnců z hlediska zdravotnického a veterinárního. Vývoj, tělesná stavba. Rozdělení druhoústých a ohledem na fylogenetické vztahy. 7 Základní rozdělení reakcí (adice, substituce, eliminace, přesmyky), oxidace a redukce v organické chemii, oxidační čísla, vyčíslování redoxních reakcí. Reakční mechanismy, reakční meziprodukty, teorie transitního stavu, reakční koordináta, G a G# (vliv na rychlost a rovnováhu) Vlastnosti halogenderivátů - Skupenství: plynné, kapalné, pevné - v závislosti na M r - Jsou to látky často toxické, většinou karcinogenní, rozpouštědla - Polární vazba uhlík halogen (C-X) C-F>C-Cl>C-Br>C-I - Efekty halogenů Záporný indukční efekt -I (elektronegativita); +M (mezomerní - 3 volné e páry

Uhlovodíky Uhlovodíky jsou organické sloučeniny obsahující pouze atomy uhlíku a vodíku. Rozdělení uhlovodíků Podle tvaru řetězce Podle přítomnosti jednoduchých a násobných vazeb Alkany a cykloalkany Alkany a cykloalkany jsou organické sloučeniny, uhlovodíky, které obsahují jenom jednoduché vazby C - C a C - H. Struktura alkanů a cykloalkanů Mezi atomy uhlíku i mezi. Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2013. Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 297 tis.Kč. Z toho 2.5% - 1 257 425 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SG Soubor buněk - pletiva, rozdělení pletiv, charakteristika. Výživa rostlin - způsob výživy rostlin, vodní režim rostlin, fotosyntéza, dýchání, pohyby a dráždivost rostlin. Prokaryota - rozdělení a charakteristika říší Subcellulata a Protocellulata, význam zástupců v přírodě a pro člověka Seznam maturitních okruhů k maturitní zkoušce z chemie. Obecná a fyzikální chemie. 1. Stavba atomu. a) Jádro - proton, neutron, nukleony, protonové číslo.

Je zde probíráno rozdělení mikroorganismů podle fysiologických vlastností, základní struktura mikrobiálních buněk, cytologické a morfologické vlastnosti bakterií, kvasinek, plísní a jejich taxonomie. Dále význam virů jejich rozdělení virů (bakteriální, rostlinné a živočišné), morfologie, životní cyklus Rozdělení derivátů uhlovodíků: Eliminací vznikají z halogenderivátů alkeny za odštěpení halogenvodíkuCH 3 -CH 2 -CHBr-CH 3-> CH 3 -CH═CH-CH 3 + HBr 2-brombutan but-2-en . Použití Rozpouštědla v průmyslu; Chladící kapaliny (freony). rozdělení látek podle nebezpečnosti (množství udávané jako smrtelná dávka pro člověka): 1) Toxikologie organických halogenderivátů. Organické halogenderiváty tvoří z toxikologického hlediska významnou skupinu sloučenin s rozmanitou škálou účinků dráždivé účinky:. Ø Rozdělení prvků, obecné vlastnosti. Ø Kovy, slitiny. Ø Nekovy, polokovy. Ø Uvede význam uvedených halogenderivátů vzhledem k životnímu prostředí. Ø Charakterizuje alkoholy, zapíše vzorce a uvede vlastnosti a použití methanolu, ethanolu, glycerolu Uveďte příklady významných halogenderivátů. Nitrosloučeniny, jejich příprava, význam aromatických nitroderivátů. Aminy, jejich rozdělení a názvosloví. Zásaditý charakter aminů, příprava anilinu, diazotace. 15. Hydroxysloučeniny, jejich charakteristika, rozdělení. Na čem závisí fyzikální vlastnosti hydroxysloučenin

Halogenderiváty - maturitní otázka - Seminárky, referáty

- vysvětlí vznik halogenderivátů, uvede výskyt, význam a použití vybraných halogenderivátů - uvede škodlivost freonů na životní prostředí - definuje alkoholy a fenoly Redoxní reakce. Výroba kovů. Elektrolýza. Teplo a chemické reakce. Paliva - uhlí, ropa, zemní plyn Ochrana člověka za mimořádných událostí. Uhlovodíky Rozdělení alkoholů stejná příprava i výroba a to z alkoholátů a halogenderivátů. CH3-ONa + ClCH2-CH3 CH 3-CH 2-O-CH 3 + NaCl . Přehled - dietyleter (=eter) - kapalina, charakteristický zápach, páry vybuchují, použití kdysi v lékařství.

Halogenderiváty - Studuju

 1. Rozdělení: a) podle počtu OH skupin: 1) jednosytné (R-OH) 2) dvojsytné (glykol) 3) trojsytné (glycerol) b) podle charakteru uhlíku, na který je vázán -OH - 1) primární - 2) sekundární - 3) terciální. Příprava: - hydratace alkenů, hydrolýzou halogenderivátů, oxidací uhlovodíků Vlastnosti
 2. Tato práce obsahuje všeobecnou charakteristiku difůzních operací, jejich rozdělení podle přechodů fází. Důkaz kationtů pomocí kapkovací destičky - laboratorní protokol Práce seznamuje s vlastnostmi a využitím vybraných halogenderivátů. Halogenderiváty. Halogeny a vzácné plyny
 3. ofenolu - př. paracetamol (N-acetyl-p-a

Alkany (parafiny) Charakteristika: Alkany jsou nasycené uhlovodíky. Mají otevřené, přímé nebo rozvětvené řetězce a mezi atomy uhlíku pouze jednoduché vazby. Alkany s přímým řetězcem tvoří homologickou řadu (z řec.homologie, tj. shoda), v níž každý následující uhlovodík se liší od předchozího o skupinu -CH 2 - (homologický přírůstek) rozdělení katalýzy podle fáze. Homogenní katalýza, katalýza kyselá a bázická, elektrofilní a nukleofilní. Heterogenní katalýza. Reakce halogenderivátů s kovy. Organokovové sloučeniny: Struktura, názvosloví. Reakce organohořečnatých sloučenin (Grignardových činidel) jako bází (s alkyny, sloučeninami. vypsat si informace k zástupcům halogenderivátů (Tetrachlormethan, Tetrafluorethylen, Vinylchlorid, Freony) (12.5.) Dusíkaté deriváty - uč. s. 53 přečíst si text, udělat si výpisky - nadpis, modré rámečky, s. 76 -77 přečíst, opsat modré rámečky + zelené rozdělení tuků s. 76, Bílkoviny - s. 78 - 81 přečíst.

Základní škola Odry, Pohořská 8, příspěvková organizace. Tělesná výchova 2: Titulní strana: Šablona: Další soubory: EU_3_2_TV5_7 - Lyžování - lety na lyžích: PD ( Charakteristika sloučenin, názvosloví,vlastnosti, typické reakce, příprava některých halogenderivátů, použití a vliv některých sloučenin na životní prostředí , organokovové sloučeniny, Grignardova činidla ) rozdělení, chemické složení, funkce, mechanismy působení, léčiva ) MATURITNÍ OKRUHY Z CHEMIE. rozdělení katalýzy podle fáze. Homogenní katalýza, katalýza kyselá a bázická, elektrofilní a nukleofilní. Heterogenní katalýza. Chemická rovnováha. Obecná chemická rovnováha, dynamický charakter, rovnovážná konstanta a její vztah Reakce alifatických halogenderivátů s halogenem na -uhlíku a na uhlíku s sp2. maturitní otázka: Kyslíkaté deriváty uhlovodíků () Fyz. vlastnosti: -nejnižší narkotické vlastnosti, od C 4 nepříjemná vůně, nejvyšší-tuhé látky, rozp. ve vodě, se stoupající M r rozpustnost klesá, stoupá s počtem OH v molekule, teploty varů vyšší než srovnatelné uhlovodíky díky vodíkovým můstkům, alkoholy se 2 či více OH sk. sladká chu 30 Kovy_Ch8.pptx Prezentace (chemie 8. ročníku): Rozdělení kovů, výskyt, vlastnosti a využití významných kovů; kontrolní test 31 Halogenderivaty_Ch9.pptx Prezentace (chemie 9. ročníku): Druhy názvosloví organických sloučenin, odvozování názvů a vzorců halogenderivátů, vlastnosti, zástupci; kontrolní tes Po rozdělení se jednotlivé aminokyseliny chemicky identifikují. tvorba peptidů Vhodnými metodami se mohou jednotlivé aminokyseliny slučovat na větší molekuly tak, že aminoskupina jedné kyseliny se sloučí s karboxylem sousední molekuly za odštěpení molekuly vody (teoreticky) a to se může mnohokrát opakovat

 • Chuan.
 • Mangold s bramborem.
 • Bělení prstu.
 • & zkratka.
 • Helena štáchová líza.
 • Jak fotit selfie.
 • Úniková hra csfd.
 • Tlamovci malawi prodej.
 • Somewhere over the rainbow film.
 • Diablo 2 barbar.
 • Victorinox huntsman.
 • Swisstone sc 710, dual sim.
 • Psí útulek jižní čechy.
 • Přepeřování ary.
 • Iason cz.
 • Nárok na důchod v německu 2018.
 • Jak postavit holubník.
 • Polep auta cena.
 • Meruňkový olej pro miminka.
 • Zámecká restaurace třeboň.
 • Růžové koktejlové šaty.
 • Tangerine film.
 • Tekutý kouř.
 • Film osvětim.
 • Jak odvzdušnit topení bez ventilu.
 • Mobilní domy pro celoroční bydlení.
 • Kempingové nádobí husky.
 • Levná skříň.
 • Mák setý historie.
 • Hair film.
 • Audi a6 2.0 96kw.
 • Emily deschanel deti.
 • Bmw x6 test ojetiny.
 • Rostlina na n.
 • Chladny jako led cely film.
 • Perník z hladké mouky.
 • Život v dřevostavbě.
 • Stavba hrobky.
 • Dívčí válka postavy.
 • Gabionové ploty ceník.
 • Medtronic senzor cena.