Home

Euklidovská geometrie

Neeukleidovská geometrie - Wikipedi

Neeukleidovská geometrie je obecné označení pro takové geometrie (tj. systémy splňující první čtyři Eukleidovy postuláty), které nesplňují pátý Eukleidův postulát.Jejími nejdůležitějšími případy jsou hyperbolická geometrie, eliptická geometrie (a její zvláštní případ sférická geometrie), Riemannova geometrie a absolutní geometrie 11. Euklidovská geometrie 11.1. Ortogonální doplněk, vzdálenost bodu a podprostoru Příklad 11.1. V R4 je dán vektorový podprostor U = (a;b; b;a) 2R4;a;b2R.Spočtěte ortogonální doplněk U?podprostoru U. Dále vyjádřete vektor v = (0;1;3;4) jako součet u+u?,kdeu2Uau?2U?. Řešení Euklidovská geometrie Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 3. 12. 2012. Euklidovské prostory Odchylky podprostorů Standardní úlohy Objemy Obsah přednášky 1 Euklidovské prostor

 1. 11. Euklidovská geometrie Rešení.ˇ Nejprve spocítámeˇ parametrický popis prímkyˇ q. 0 @ 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 A˘ 0 @ 1 1 0 1 1 0 1 1 2
 2. euklidovská geometrie Other term: geometrie euklidovská See also (h) euklidovské prostory (g) geometrie Linking entry: Euclidean geometry Conspect: 514 - Geometrie Collection kind: Subject terms file References (2) - Subject terms file (6) - Naučná literatur
 3. Tak porodila euklidovská geometrie. Euklidovská geometrie je v současné době považována za geometrii soustředěnou na analýza vlastností euklidovských prostorů: geometrické prostory, které splňují axiomy řeckého myslitele. Zejména Euklid shromáždil své postuláty ve své práci Elementy
 4. Euklidovská geometrie byla s úspěchem používána po celá staletí, avšak její slabinou, kterou si prakticky nikdo neuvědomoval, byl problém jak popsat jednoduchým způsobem složitě strukturované útvary. Tyto útvary mohly být jak matematického, tak i přírodního původu
 5. définition - Euklidovská_geometrie. voir la définition de Wikipedia. synonymes - Euklidovská_geometrie signaler un problème. euklidovská geometrie (n.f.). elementární geometrie, parabolická geometrie

euklidovská geometrie - arl

 1. dějiny, starověké Řecko, euklidovská geometrie Nakladatelské údaje: Nymburk, OPS, 2008 EAN: 9788090377370 Popis První čtyři knihy Základů jsou věnovány planimetrii. Pojednávají o rovinných geometrických objektech (úsečce, trojúhelníku, kružnici, rovnoběžníku apod.) a o jejich základních vlastnostech a vztazích.
 2. Překlad slov a slovíček z češtiny do polštiny zdarma. Polský slovník (česko-polský slovník) Pro český výraz Euklidovská geometrie bylo nalezeno překladů: 1 (přesná shoda: 1, obsahující výraz: 0)
 3. euklidovská geometrie Viz též: zlatý řez Viz též: geometrické proporc
 4. Klíčová slova: neeklidovská geometrie, Lobačevského geometrie, euklidovská geometrie, 5. Euklidův axiom, Beltrami-Kleinův model 1 Abstract: Abstract: The aim is appropriate elaboration of the subject non-Euclidean geometry to high school. The work includes historical introduction that de- scribes the path to the discovery of non.

Euklidovská Geometrie - Slovník - 202

Neeukleidovské geometrie jsou geometrie definované na sféře, válcové ploše, sedlu, - obecně tedy geometrie zakřivených prostorů. Následující postuláty jsou ekvivalentní pátému Eukleidovu postulátu, i když to na první pohled nevypadá. 1. Bodem mimo zadanou přímku lze vést s danou přímku jedinou rovnoběžku. 2 This page was last edited on 5 July 2018, at 02:54. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply euklidovská geometrie 2 dějiny matematiky 1 . Autor . Eukleidés, -asi 280 př. Kr 1 Heath, Thomas Little, Sir, 1861-1940 1 Todhunter, Isaac 1 Vopěnka, Petr, 1935-2015 1 . Jazyk . čeština 1 angličtina 1 . Žánr . přednášky 1 učebnice 1 . Dílčí knihovna.

Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 1 vět, které odpovídají výrazu euklidovská geometrie.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru euklidovská geometrie. See also: geometrické proporce. See also: podobnost (geometrie) See also: stochastická geometrie. See also: zlatý řez. výtvarné umění a geometrie. afinní geometrie. analytická geometrie. Zobrazuji stranu 1. Nalezeno 0 vět, které odpovídají výrazu euklidovská geometrie.Nalezeno za 0 ms.Překladové paměti jsou vytvářeny člověkem, ale upravovány počítačem, což by mohlo způsobit chyby. Ty pocházejí z mnoha zdrojů a nejsou kontrolovány. Buďte napozoru Fraktální geometrie a fraktály Do doby, než byla objevena a popsána fraktální geometrie, byla euklidovská geometrie považována za nejsilnější nástroj popisu všech geometrických útvarů. Euklidovská geometrie byla s úspěchem používána po celá staletí, avšak její slabinou,.. Euklidovská geometrie vzdáleností studuje vlastnosti euklidovské vzdálenosti, jako je Ptolemaiova nerovnost, a jejich aplikace při testování, zda dané množiny vzdáleností pocházejí z bodů v euklidovském prostoru. Čtvercová euklidovská vzdálenos

Analytická geometrie - Úvodní video: Analytická geometrie 1 - Úvod do souřadných soustav: Analytická geometrie 2 - Kartézská souřadná soustav (mat.) deskriptivní geometrie geometría f descriptiva: euklidovský: euklidovská geometrie geometría f euclidiana: hyperbolický: hyperbolická geometrie geometría f hiperbólica: descriptivo (mat.) geometría descriptiva deskriptivní geometrie: euclidiano: geometría euclidiana euklidovská geometrie Euklidovská geometrie Jan Slovák Masarykova univerzita Fakulta informatiky 12. 12. 2007. Literatura Euklidovské prostory Odchylky podprostorů Standardní úlohy a objemy Obsah přednášky 1 Literatura 2 Euklidovské prostor Euklidovská geometrie odpovídá studiu vlastností geometrických prostorů, kde jsou splněny axiomy Euclida. Zatímco tento termín je někdy používán zahrnout geometries, které mají nadřazené rozměry s podobnými vlastnostmi, to je obvykle synonymní s klasickou geometrií nebo plochou geometrií Geometrie se nazývá studium veličin a vlastností čísel, které jsou v prostoru nebo v rovině. Euclidská , na druhé straně, je spojena s Euclidem , matematikem, který žil ve starověkém Řecku . Ve třetím století př. Nl Euclid navrhl pět postulátů , které nám umožňují studovat vlastnosti pravidelných forem (čáry, trojúhelníky, kruhy atd.). Tak zrodil euklidovskou geom

na prvních ètyøech nezávislý, tedy ¾e by snad mohla existova t jiná geometrie ne¾ euklidovská, byla dosti dìsivá. Zastavme se na chvíli u n ìkterých z onìch zmínìných tvrzení, ekvivalentních s axiomem o rovnobì¾kác h, a zkusme si u ka¾dého z nich pøedstavit, ¾e by neplatil, pøesnìji ¾e by pl atil jeho opak neeuklidovská geometrie, geom. zal. na stejných zákl. vlastnostech jako euklidovská geom. s výjimkou vlastnosti, že každým bodem lze vést s danou přímkou jedinou rovnoběžku. N. g. nezávisle objevili N. I. Lobačevskij a J. Bolyai. Tím rozřešili dlouho otevřený problém, zda axióm o rovnoběžkách je důsledkem ostatních axiómů euklidovské geometrie Geometrie ^ (Základy geometrie), které uvádí základy geometrie tak, jak je známe dnes. Na začátku jsou zavedeny základní pojmy, které se nedefinují. Jsou to: bod, přímka, rovina, náležeti, býti mezi, shodnost, spojitost a rovnoběžnost. Také zde popisuje axiómy, pomocí nichž je popsána euklidovská geometrie. Rozděluje j • евклидова геометрия * * * евклидова геометри

Euklidovská geometrie dokáže jednoduše pospat základní útvary jako je kruh, čtverec, koule, trojúhelník a další. Např. pravoúhlý trojúhelník je úplně p opsán pomocí známé Pythagoro vy věty : c 2 = a 2 + b 2 Průnik (euklidovská geometrie) - Intersection (Euclidean geometry) z Wikipedie, otevřené encyklopedie V geometrii , An průsečík je bod, přímka, nebo křivka společné pro dva nebo více objektů (například čar, křivek, letadla, a povrchy)

geometrie, slov. geometria a ang. geometry - jedno z nejstarších odvětví matematiky; nauka, která vyšetřuje vlastnosti a vztahy rovinných a prostorových útvarů. Syntetická g. vychází z několika základních tvrzení, axiómů, které vyjadřují vlastnosti jednoduchých útvarů, jako jsou bod, přímka, rovina ap., z těchto tvrzení pak odvozuje věty o útvarech složitějších Vypočítejte euklidovské vzdálenosti mezi prodejnami A, B a C, pokud: A 45 0,05 B 60 0,05 C 52 0,09 Přičemž první údaj je hmotnost pečiva v gramech a druhý je cena pečiva v € Definice: Geometrie [I, U, S, D, R] se nazývá euklidovská geometrie. Věta: Vrovině lze každým bodem mimo přímku vést právě jednu sní se neprotínající přímku. Definice: Jestliže lze vést daným bodem mimo přímku jednu nerůznoběžku, potom ji nazýváme rovnoběžka. AXIOMATICKÁ VÝSTAVBA PLANIMETRIE 1 Euklidovská geometrie: Mějme přímku a bod. Tímto bodem lze vést _____ jen jednu rovnoběžku s danou přímkou: jen čtyři rovnoběžky s danou přímkou: jen dvě rovnoběžky s danou přímko Euklidovská geometrie rozeznává jen několik základních těles (koule, kvádr, kužel atd.), tudíž je nemožné s její pomocí popsat tak složité útvary, jako hory, stromy, vodní hladinu, mraky a podobně. Tyto objekty lze však poměrně přesně popsat pomocí neuvěřitelně krátkých vzorců s využitím fraktální geometrie

Planckova délka a euklidovská geometrie. Planckova délka je délka, při které kvantové nulové oscilace gravitačního pole zcela narušují euklidovskou geometrii. Gravitační pole provádí oscilace nulového bodu a geometrie s ním spojená také osciluje. Poměr obvodu k poloměru se mění v blízkosti euklidovské hodnoty Geometrie vycházející z těchto postulátů se nazývá Euklidovská geometrie a v moderní formě se dnes učí na základních i středních školách. Další geometrické konstrukce známé již ve starověku jsou platónská tělesa (Platón je popsal a uvažoval o jejich hlubším smyslu,. Navrhuji zmazato tuto vetu: Jak rozpoznal Felix Klein ve vlivném Erlangenském programu z r. 1872, mezi lineárními prostory právě projektivní geometrie disponuje nejširší grupou symetrií a proto poskytuje přirozený zobecňující rámec pro studium Eukleidovské, metrické či afinní geometrie, včetně tzv. neeukleidovských geometrií Bolyaie či Lobačevského i dalších

Video: Fraktální geometrie

Euklidovská_geometrie : définition de Euklidovská

Dr

Euklidovská geometrie je založena na trojúhelnících zejména proto, že kaž-dý mnohoúhelník lze z trojúhelníků sestavit, a většinu ostatních zajímavých útvarů, jako jsou kruhy a elipsy, lze aproximovat pomocí mnohoúhelníků. Metrické vlastnosti trojúhelníků - ty, kt eré lze změřit, jako jsou délky stran English Translation for Geometrie - dict.cc Czech-English Dictionar Vyskytuje se v. deskriptivní: mat. deskriptivní geometrie. geometría descriptiva. euklidovský: euklidovská geometrie 150 let stolice deskriptivní geometrie na pražské technice. Wersin zjiuje pi vuce mechaniky, e studenti nemaj zkladn vdomostiz deskriptivn geometrie. Prvn uitel deskriptivn geometrie1840-44Vclav de Laglio1844-47 Jan. From Middle Dutch geometrie, from Old French geometrie, from Latin geōmetria, from Ancient Greek γεωμετρία (geōmetría). Pronunciation [ edit ] IPA ( key ) : /ˌɣeː.oː.meːˈtri

Obecná teorie relativity

Kniha: Základy. Knihy I-IV - Eukleides Knihy.ABZ.c

Euklidovská geometrie. Základy, jejich autoři a dochované opisy. Definice, postuláty, axiomy. Postulát o rovnoběžkách, jeho role v Euklidovskégeometrii a při formulaci neeuklidovských geometrií. Tři klasické problémy řecké geometrie. Trisekce úhlu, kvadratura kruhu, a duplikace krychle euklidovská geometrie Jiný termín: geometrie euklidovská Viz též (h) euklidovské prostory (g) geometrie Propojení: Euclidean geometry Konspekt: 514 - Geometrie Druh soub. Soubor předmětových hesel Odkazy (2) - Soubor předmětových hesel (6) - Naučná literatur

Požadované znalosti Znalost geometrických vektorů a základů analytické geometrie v prostoru v rozsahu látky probírané na středních školách. B ∈ E3 , kde A = [a1 , a2 , a3 ], B = [b1 , b2 , b3 ], je přiřazena euklidovská vzdálenost ρ(A, B) bodů A, B, pro kterou platí qP 3 2 ρ(A, B) = i=1 (ai − bi ) . Každé. Tato smlouva ustoupila do formy studia geometrie, která trvala několik století a byla známa jako euklidovská geometrie.. Pro více než tisíciletí, Euclidean geometrie byla použita ke studiu astronomie a kartografie. Prakticky nepodléhal žádné změně, dokud René Descartes nepřišel do 17. století

Polský slovník - překlad Euklidovská geometrie z češtin

Nejprve si prozradíme, že euklidovská geometrie (v rovině) není jediná možná geometrie - odebereme-li z ní některé pojmy a požadavky, dostaneme afinní geometrii a dalším odebráním projektivní geometrii. Seznámíme se s myšlenkou, kterou formuloval v roce 1872 Felix Klein, a sice že každá taková geometrie je plně. Euklidovská geometrie časoprostoru tedy existenci Černých děr rozporuje - nekonečný posun světla (jeho zánik) a vznik singularit by si žádal nekonečný gravitační potenciál, a ten je v rámci reálného vesmíru vyloučen. Někteří se mohou cítit zklamáni

euklidovská geometrie - Portaro - katalog knihovn

5. V euklidovská geometrie a obecněji v afinní geometrie, označuje vektor definovaný dvěma body P a Q, které mohou být identifikovány s překladem, který mapuje P na Q. Stejný vektor lze označit také viz Afinní prostor. →-; euklidovská geometrie. W 0 < 0 2D analogie v sedlové ploše (prostor . nekonečný, součet úhlů v trojúhelníku < 180°) (Ω- poměr celkové střední hustoty vesmíru ke kritické hustotě) Fridmanovy modely. v počátečních fázích se vesmír rozpíná, expanze vesmíru probíhá buď stále neb Euklidovská geometrie například popisuje vztahy geometrických objektů na listu papíru, neeuklidovskou geometrii budou zas používat geodeti, kteří vytyčují triangulační síť na povrchu Země. Tedy nemůžete napsat stejně jako o reálném světě neříká nic matematika, načež uvedete dva příklady, které nám o. kde je Euklidovská norma . Nalezení vektoru se v takovém případě udělá pomocí SVD (Singular Value Decomposition). [6] 3 Epipolární geometrie. Rekonstrukce 3D scény ze dvou a více rovinných průmětů je klasická úloha počítačového vidění. Elementárním problémem je určení pozice bodu v prostoru pomocí dvojice kamer

Neeuklidovská geometrie pro střední škol

FRAKTÁLNÍA EUKLIDOVSKÁ GEOMETRIE Fraktálnídimenze je neceločíselnáa udávástupeň. Klasická euklidovská geometrie se zabývá studiem ideálních pravidelných útvarů jako jsou čtverce, kružnice, pravidelné mnohoúhelníky a mnohostěny. Naproti tomu fraktální geometrie studuje tvary tak členité jako třeba hory, pobřeží, mraky, elektrické výboje, stromy, špinavé skvrny a podobně euklidovská geometrie Odkaz viz. geometrie euklidovská Viz též: euklidovské prostory geometrie Propojení: Euclidean geometry Konspekt: 514 - Geometrie Databáze: Soubor věcných témat Odkazy (2) - Soubor věcných témat (6) - Knihy (4) - Vysokoškolské prác Geometrie je věda, jejíž vzhled řečtí autoři spojovali právě s tímto jménem. Aktivita Thales z Milétu byla vyobrazena Helénci ve slunečním světle. Je známo, že u mladých lidí cestoval po Egyptě, komunikoval s egyptskými kněžími a naučil se od nich o geometrii. Tato věda se Thalesovi velmi zajímá

Geometrie - Wikiknih

Komunistická internacionála (Communist International) Mezinárodní organizace, jejímiž členy byly komunistické strany různých zemí. Poprvé se setkala v Moskvě v roce 1919 a je také známa pod názvem Kominterna nebo Třetí internacionála Jestliže euklidovská geometrie našla svůj odraz v perspektivním myšlení a vidění, ptáme se, jaké podoby nabývá geometrie hyperbolická, jaké iniciuje percepční paradigma a jak formuje nové pojímání světa. Zaměříme se nejen na to, jak teorie čtvrté dimenze ustavily odlišnou mysl, ale i jak (ne)proměnily českou vědu. Euklidovská geometrie vychází z axiomu, že jedním pevným bodem lze s danou přímkou vést jen jednu rovnoběžku. Jenže pak přišel Lobačevskij s tvrzením, že jich lze vést nekonečně mnoho, všechno jsou to křivky s poloměrem v limitě se blížícim k nekonečnu. Ateismus je postaven na dogmatu, že Bůh či bozi neexistují Představte si tři body v prostoru tvořící pravoúhlý trojúhelník. Bude-li přes váš trojúhelník přecházet gravitační vlna, přestane platit Euklidovská geometrie, body se začnou pohupovat v zakřiveném časoprostoru a periodicky měnit svou vzájemnou vzdálenost Odpověď zní, že těleso se deformuje způsobem, u kterého neplatí euklidovská geometrie (tedy, že obvod je 2Rpi). Z pohledu vnějšího pozorovatele se těleso bude jevit jako kruh stále, ale to co vidíme jako jeho průměr je jen část jeho průměru, zbylá část se nám ztrácí za obzorem

A, řekl bych, že tu o ničem nespekulujeme, já pouze připomínám učivo prvního stupně základní školy a někteří kolegové diskutéři se mnou polemizují, zda i pro ně Euklidovská geometrie platí. Třeba s Krabem se zase někdo v jiném vlákně dohadoval, zda pro něj platí Newtonovská fyzika, n

Seminární práce z Matematiky
 • Nasazovaná vazba.
 • Staré spz.
 • Převod videa na fotky.
 • Těsto na švestkové knedlíky.
 • Záhada hory mrtvých film online.
 • Kamenné obklady praha.
 • Špenát bez mouky.
 • Helma na skutr ruzova.
 • Diosgenin.
 • Tajná vláda světa.
 • Rychlonabíječka usb c.
 • Zácpa domácí léčba.
 • Elektrický gril na kuře.
 • Sanitas epilátor ipl 200.
 • Kriss vector prodej airsoft.
 • Zatékání octavia 2.
 • B7 2019 vysledky.
 • Skype historie konverzace.
 • Tisk dárkových poukazů.
 • Pomegranate juice.
 • Čípek 30mm.
 • Zobrazovací úhel objektivu.
 • Woodener věšák na medaile.
 • Kniha divočina pdf.
 • Dietní kalkulačka.
 • Auta 3 celý film.
 • Vyska vizka.
 • Monster legends mod apk.
 • České objevy a vynálezy 20. století.
 • David hasselhoff hayley roberts.
 • Staroslovanský jazyk.
 • Pocasi livigno prosinec.
 • Holinky demar bazar.
 • Zeď nářků otevírací doba.
 • Kukuřičné placky z polenty.
 • Alcoholism.
 • Lenochod věk.
 • Reflexní luky recenze.
 • Rc souprava jr.
 • Zapasy calgary.