Home

Konvergentní rozhraní

Konvergentní rozhraní litosférických dese

Konvergentní rozhraní, často označované jako subdukční rozhraní, je místem, kde zaniká zemská kůra, proto může být označováno také jako destrukční rozhraní. Kvůli větší hustotě a působení gravitační síly se zde chladná část litosférické desky pomalu zanořuje Proti sobě (konvergentní) - desky se pohybují proti sobě a vytvářejí konvergentní rozhraní . Při tomto pohybu se buď jedna deska podsouvá pod druhou - většinou případ oceánské desky, která se podsouvá pod kontinentální desku ( subdukce ), vzniká subdukční zóna , ale může se i nadsouvat ( obdukce ) -, nebo se desky se. Tato rozhraní dělíme na konvergentní, divergentní a transformní. Konvergentní rozhraní jsou taková místa oceánské kůry, kde dochází ke vzniku nové kůry. Tedy v místech zasouvání litosféry do astenosféry nebo v místech oddalování desek, kde z nitra Země vyvěrá magma a vytváří nové mořské dno

Pohyb litosferických desek - Wikipedi

Konvergentní rozhraní - místo přibližování dvou litosférických desek - dochází zde k zániku litosféry za doprovodu intenzivní zemětřesné a vulkanické činnosti - tři typy rozhraní: 1) podsouvání (subdukce) oceánské desky pod kontinentální (Obr. 11a vzájemná rozhraní buď transformní (ta v rovnobžkovém smě ěru, např. severní a jižní okraj karibské desky), nebo konvergentní (východní okraj karibské desky, pod který se zasouvá oceánská kůra rychlejší desky jihoamerické). Desková tektonika je důležitým faktorem i pro západní okraj kontinentu

Typ rozhraní litosférických desek Popis změn, ke kterým na rozhraní litosférických desek dochází Zemětřesná / sopečná činnost Příklady Divergentní rozhraní Dvě litosférické desky se od sebe vzdalují. Vzniká nová oceánská kůra, vytváří se středooceánské hřbety se sopkami Mírná zemětřesná i sopečná. Konvergentní rozhraní Konvergentní rozhraní je místem, kde se dvě litosférické desky přibližují. Dochází k zániku litosféry podsouvající se desky za doprovodu intenzivní zemětřesné a vulkanické činnosti. Relativně chladná podsouvající se deska (subdukovaná) sestupuje šikmo po Proti sobě (konvergentní) - desky se pohybují proti sobě a vytvářejí konvergentní rozhraní. Při tomto pohybu se buď jedna deska podsouvá pod druhou - většinou případ oceánské desky, která se podsouvá pod kontinentální desku ( subdukce ), vzniká subdukční zóna , ale může se i nadsouvat ( obdukce ) -, nebo se desky se. Na západním pobřeží Jižní Ameriky je v konvergentní rozhraní litosférické desky jihoamerické a desky Nazca. V subdukční zóně vznikl hlubokooceánský Peruánsko-chilský příkop a podél západního pobřeží Jižní Ameriky se vyvrásnilo pásemné pohoří Andy s řetězcem mohutných sopek konvergentní rozhraní - dvě litosférické desky se pohybují proti sobě, což má za následek jejich srážku. Můžou nastat následující možnosti, jedna deska se začne podsouvat pod druhou (subdukce - typická pro oceánsko-kontinentální rozhraní;.

Ukazuje se, že jsou tři možnosti : buď desky klesají až na dno pláště a zůstanou ležet nad hranicí s jádrem, nebo zůstávají již ve svrchním plášti v místě fázového rozhraní v hloubce 660 km, a nebo se sice nad tímto rozhraním zdrží, ale poté pokračují v sestupu k jádru (obr. 11) KONVERGENTNÍ ROZHRANÍ . jedná . se o pohyb dvou desek . k sobě. dochází . k zániku litosféry podsouvající se desky za doprovodu intenzivní zemětřesné a vulkanické . činnosti. Rozeznáváme . tři . základní typy těchto rozhraní: podsouvání oceánské desky pod oceánskou - vznik ostrovních oblouk Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube Rozhraní podél transformních zlomů (konzervativní) rozhraní (desky se pohybují vedle sebe, aniž by se vzdalovaly nebo přibližovaly). Obr. 1: Schéma vzájemného pohybu litosférických desek: A) divergentní rozhraní; B) konvergentní rozhraní; C) transformní rozhraní. Divergentní deskové rozhraní -pacifická(těžká) se podsouvá pod euroasijskou=konvergentní rozhraní(desky jdou k sobě) =>zemětřesení-Japonsko(téměř každý den) =>vulkanická činnost4 -Ključevskaja(Kamčatka) -Fudži(Japonsko) -Pinatubo, Apo(Filipíny) =>podmořská zemětřesení-TSUNAMI->ostrov Sumatra(viz poslední přírodní katastrofa

Planety - Země - Globální tektonika Zem

konvergentní rozhraní • pohyb desek • základní fáze: - přibližování desek - existence geosynklinály - vrásn ění geosynklinály (sediment ů, které ji tvo ří)-subdukce = podsunutí 1 desk Jižní Amerika. omývána - ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem se Severní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) Povrch na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický desek - leží na jihoamerické litosférické desce - Andy (Kordillery) - řetězec sopek západní pobřeží - konvergentní rozhraní jihoamerické desky a desky.

Subdukce - podjíždění jedné oceánské litosférické desky pod pevninskou.Vzhledem k tomu, že oceánská deska je mladší, tenčí a tím i ohebnější, podsouvá se ona pod pevninskou. Výsledek tohoto procesu je pak ovlivněn šíří pevninského šelfu. Ta určuje v jaké vzdálenosti od pevniny dochází k subdukci a tím i místo projevů tohoto pohyb Západ kontinentu tvoří konvergentní rozhraní (animace) pevniské jihoamerické litosferické desky a a oceánské Pacifické litosferické desky a desky Nazca. V místě subdukce (animace)- podsouvání se v oceánu nachází hlubokomořský Peruánsko-Chilský příkop a na pevnině vysokohorské pásmo And s množstvím aktivních sopek. -vznikly ve třetihorách díky Subdukci(konvergentní rozhraní)= >podsunutí oceánské desky pod kontinentální:-na J=>NASCA pod Jihoamerickou-na S=>Pacifická deska pod Severoamerickou->způsobilo nejen hornotvornou činnost, ale i zemětřesení a vulkanickou činnost-nejvyšší sopka=Cotopax

tc-lit-desk

 1. Druhy lávy •Dle chem. složení: kyselé (acidní) > 65 % SiO 2, vysoká viskozita, lehčí neutrální (intermediární) 65-52 % SiO 2 bazické 52-40 % SiO 2, nízká viskozita, těžší ultrabazické < 40 % SiO 2 • Dále děleny na: Felsické - kyselé (acidní), vysoce viskozní/husté = pomalu tekoucí, vysoký obsah plynů = výbušné, konvergentní rozhraní = subdukce
 2. omývána - ze západu Tichým oceánem, východu Atlantským oceánem se Severní Amerikou spojena Panamskou šíjí (Panamský průplav) Povrch na vývoj reliéfu velký vliv hranice litosférický desek - leží na jihoamerické litosférické desce - Andy (Kordillery) - řetězec sopek západní pobřeží - konvergentní rozhraní jihoamerické desky a desky Nazca (sopečná a.
 3. Konvergentní rozhraní Pasivní okraj Vznik subduk ční zóny Vznik vulkanického oblouku Vznik složitého horského systému s akre ční čočkou. Konvergentní rozhraní Uzavírání oceánu. Konvergentní rozhraní Ostrovní oblouky a horská pásma
 4. Konvergentní rozhraní (či aktivní okraje) nastává tehdy, když se dvě desky pohybují proti sobě, čímž vzniká buď subdukční zóna nebo kontinentální kolize (když se srazí dvě kontinentální desky)
 5. Prohledat tento web. Konvergentní rozhraní (♣♣) EN convergent plate boundary Viz subdukc
 6. Na rozhraní těchto desek častá zemětřesení a činné sopky. Jedná se o konvergentní rozhraní. Kolizi africké a eurasijské desky vznikly pásemná pohoří (alpinské vrásnění). Povrch. nížiny: Východoevroá nížiny (rovina) - největší nížina v Evropě. Kaspická nížina (-28 m n. m.) - nejnižší místo Evropy

Konvergentní deska hranice je místo, kde jsou dvě tektonické desky pohybu směrem k sobě navzájem, což často vede jednu desku klouzat pod sebou (v procesu známém jako subduction). Kolize tektonických desek může mít za následek zemětřesení, sopky, formování hor a dalších geologických událostí - rozhraní konvergentní (→←), divergentní (←→) a křižné (↑↓) - vzácné, např. v San Andreas vznik pevnin a oceánů - v prvohorách (asi před 570 miliony let) byla prapevnina Pangea a praoceán Panthalas Konvergentní evoluce je vznik fenotypových podobností ve dvou nebo více liniích, nezávisle. Obecně je tento model pozorován, když jsou zúčastněné skupiny vystaveny podobným prostředím, mikroprostředím nebo životním stylům, které vedou k ekvivalentním selektivním tlakům

LITOSFÉRA, Z - Zeměpis - - unium

Díky svému klouzání po astenosféře se desky přes sebe neustále buď podsouvají (konvergentní rozhraní) a zdvihají tak do výšky pohoří (Andy, Kordillery, Himaláje), nebo se od sebe naopak vzdalují (divergentní rozhraní) a výlevy lávy zde vytvářejí novou kůru (např - západní pobřeží - konvergentní rozhraní jihoamerické desky a desky Nazca (sopečná a zemětřesná činnost) - Peruánsko-chilský příkop - převládá rovinný a nížinný povrch - jádrem je brazilský a guayanský štít - největší nížina světa - Amazonská nížin Toto rozhraní může být realizováno jednak v podobě středooceánského hřbetu, jednak kontinentálního riftu. Procesy oddalování desek způsobují pokles tlaku nadloží a vzniku výstupného proudu mafického magmatu z astenosféry. Cf. konvergentní rozhraní. Kapitoly ke studiu >> Magm

Oblast východní a jihovýchodní Asie tvoří konvergentní rozhraní pevninské Euroasijské litosférické desky s oceánskými deskami - Pacifickou, Filipínskoua a Indickou. Území je seismicky i vulkanicky velmi aktivní a označuje se jako tzv.cirkumpacifický pás, prstenec. V místech subdukčních zon se vytvořily hlubokooceánské příkopy a ostrovní oblouky s řadou aktivních. sbíhavé (KONVERGENTNÍ) rozhraní • nejčastěji konvergence oceánké a pevninské litosféry: podsouvání (SUDUKE) oceánské pod pevninskou • morfologické důsledky subdukce: hlubokomořský příkop, pásemné pohoří, řetězec vulkánů NOA Andezity jsou vulkanické horniny, jejich vznik je soustředěn na konvergentní desková rozhraní a ostrovní oblouky. Často vytvářejí mohutné stratovulkány nebo lávové proud či lávové dómy. Starší označení pro andezity je porfyrit. Pískovec NELA - bežový odstín, tl.1-3 cm, tl.3-5 c

Jak se tvoří sopky a láva? A proč sopky vybuchují

 1. ES0804: : Observe animations of processes that occur along plate boundaries. Click the images to see the animations
 2. Rozložení zemských (litosférických) desek Rozhraní mezi dvěma deskami může být divergentní, konvergentní nebo transformní. Na divergentních rozhraních se kůra roztahuje, tenčí a trhá působením vystupujícího materiálu; vznikne středooceánský hřbet s riftovým údolím, kterým vystupuje bazaltová láva
 3. Příklad věty s konvergentní, překlad paměť EurLex-2 má za to, že s ohledem na objektivní dopad ztráty biologické rozmanitosti na dané území se postupné ubývání biologické rozmanitosti z různých a konvergentních důvodů týká především místních komunit a institucí, jež je zastupují
 4. ostrovní stát v ohnivém prstenci v Pacifiku (konvergentní rozhraní - podsun Pacifické desky pod Euroasijskou) ( zemětřesení, tsunami, sopky - nejvyšší hora: Fudžisan (3 776 m n. m.) ostrovy: Kjúšú, Šikoku, Honšú, Hokkaidó, Rjúkjú, jih Kuril ostrovní oblouk, hornatý stát Vodstvo
 5. stratovulkány jsou nejþastěji vázány na konvergentní rozhraní se subdukcí (aktivní okraje kontinentů, ostrovní oblouky) většina stratovulkánů světa leží v oblasti cirkum-pacifického orogenního pásma Andy, Kaskádové pohoří (USA), Kamþatka, Aleuty, Japonsko, Filipíny, Indonésie apod
 6. Konvergentní rozhraní nastává při srážce 2 desek.Může se jednat o subdukci, obdukci a nebo kolizi. 1) Subdukce - Vesměs se jedná o oceánské desky, které se podsouvají pod desky kontinentální. Typickým příkladem subdukční zóny je západní pobřeží Jižní Ameriky. Oceánská deska se podsouvá pod desku kontinentální
 7. Provází konvergentní rozhraní litosférických desek. Andezitový vulkanismus je charakteristický pro tzv. ohnivý pás lemující Tichý oceán. V Čechách jsou paleoandezity kambrického stáří na Křivoklátsku a Strašicku (křivoklátsko-rokycanský a strašický komplex)

Pohyby litosférických desek - desková tektonika - ZŠ

konvergentní rozhraní - podsouvání (subdukce) desek kosočtverečná (rhombická) soustava kosočtverečná dipyramida - vystřihovánka kosý hranol - vystřihovánka křemen 1 křemen 3 křemenec (kvarcit) kvádr ledovec ložisko ropy a zemního plynu mramor opuka ortorul konvergentní posloupnost, konvergentní integrál, konvergentní řady, konvergentní rozhraní, konvergentní evoluce, konvergentní myšlení, konvergentní vývoj, konvergentní řada, konvergentní pohyb, konvergentní a divergentní myšlen

konvergentní - ABZ

Jméno studenta : Třída: Typ rozhraní litosférických desek Popis změn, ke kterým na rozhraní litosférických desek dochází Zemětřesná / sopečná činnost Příklady Divergentní rozhraní Konvergentní rozhraní I (destruktivní rozhraní) Konvergentní rozhraní II (kolizní rozhraní) Transformní rozhraní (konzervativní rozhraní Divergentní rozhraní: Jde o místo, kde se litosférické desky v důsledku rozpínání zemské kůry od sebe vzdalují. Vzniklé pukliny se vyplňují magmatem. Konvergentní rozhraní: Když se dvě desky pohybují proti sobě, může dojít k tomu, že se jedna podsune pod druhou do teplých plášťových hmot, kde se taví

Konvergentní rozhraní litosférických desek

Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. Informace o publikaci. V rámci konvergentních praxí není recipovaná textualita pevně vázána na jeden typ materiálního rozhraní a jeden typ distribuce, ale s ohledem na svou digitální povahu může být a zčásti i je konzumována napříč za využití. Konvergentní rozhraní litosférických desek - desky se pohybují proti sobě a vytvářejí konvergentní rozhraní. Při tomto pohybu se buď jedna deska podsouvá pod druhou - většinou případ oceánské desky, která se - pohyby litosférických desek mohou vyvolat další jevy, jako například zemětřesení, sopečnou činnost, či horotvorné procesy Konvergentní rozhraní. tam, kde sousedí jsou tzv. litosférická rozhraní. jsou: konvergentní, divergentní, neutrální. 1/ Na přiložené slepé mapě světa vyznač alespoň: dvě konvergentní pevninská jedno konvergentní oceánské tři konvergentní oceánsko - pevninské čtyři divergentní oceánská jedno divergentní pevninsk Kategorie: Geografie Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Tématem krátké práce je Severoamerická litosférická deska.Autorka stručně seznamuje s její polohou a uvádí, s jakými dalšími litosférickými deskami sousedí Konvergentní evoluce je proces, v němž nepříbuzné skupiny živočichů získávají podobné rysy prostě proto, že obývají podobná prostředí - a v nich bývají výhodné podobné věci. První ichtyosauři to měli snadné - v mořích byla po velkém vymírání na rozhraní permu a triasu spousta místa a hojnost.

2. Divergentní rozhraní Divergentní rozhraní je místo, kde se dvě litosférické desky vzájemně pohybují od sebe a vzniká zde nová oceánská kůra, která je v důsledku vyklenutí pláště velmi tenká v porovnání s kůrou kontinentální. Tento typ rozhraní vzniká rozpadem původně jedné litosférické desky výstup z mozkovèho kmene na rozhraní prodlouženè míchy a mostu: Obraz obrny: konvergentní strabismus: Průběh nervů v retro- a parabulbárním prostoru. Léze levého N. VI. Konvergentní strabizmus. Nervus abducens (VI. hlavový nerv, odtahovací nerv). Motorický nerv, který slouží k inervaci m. rectus bulbi lateralis Eroze půdy tekoucí vodou. Jednoduchá experimentální aktivita, ve které žáci simulují podmínky eroze půdy tekoucí vodou. Žáci provádějí pozorování a měření toho, jak na různé půdy působí tekoucí voda

Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.. Přihlásit se. probíhá konvergentní rozhraní s deskou Pacifickou, která se zde podni podsouvá. V místě podsouvání nenachází hlubokooceánský příkop a na pevniněvysoké pásmo pohoří Kordillery (vyvrásněny na přelomu druhohor a třetihor)

pohybu litosférických desek rozeznáváme tři typy rozhraní. Jedná se o konvergentní rozhraní (na okrajích litosférických desek vzniká kolize), divergentní rozhraní (litosférické desky se rozestupují) a posledním typem rozhraní je transformní rozhraní desek (desky se vůči sobě posunují divergentní rozhraní konvergentní rozhraní. 33 71 151 301 501 800 Rozložení ohnisek zem. Konvergentní rozhraní - 80mm/rok Tsunami - 2.3 m na pob řeží Chile Japonsko - 1.2 m 600km. Děkuji za pozornost. Title: Plicka_zemetreseni Author: Věra Koudelková Created Date překlad konvergentní ve slovníku češtino-španělština. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

 1. Konvergentní v řečtině. Překlad - Slovník: dictionaries24.com. Jazykový slovník: čeština » řečtin
 2. Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání
 3. Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. Publication details. Konvergentní praxe českých mediálních publik: filmy, seriály, hudba. V rámci konvergentních praxí není recipovaná textualita pevně vázána na jeden typ materiálního rozhraní a jeden typ distribuce, ale s ohledem na svou.

Konvergentní rozhraní

divergentní rozhraní vulkanity (3), plutonity (18) konvergentní rozhraní Andezity jsou vulkanické horniny, jejich vznik je soustředěn na konvergentní desková rozhraní a ostrovní oblouky. Často vytvářejí mohutné stratovulkány nebo lávové proud či lávové dómy. Starší označení pro andezity je porfyrit konvergentní rozhraní - podsouvání (subdukce) desek korund - vystřihovánka kosočtverečná (rhombická) soustava kosočtverečná dipyramida kosočtverečná dipyramida - vystřihovánka kosý hranol kosý hranol - vystřihovánka křemen - vystřihovánka křemen 1 křemen

Pohyb litosférických desek: Typy pohyb

 1. Místa střetů litosferických desek označujeme jako konvergentní rozhraní. Pokud se k sobě přibližují dvě desky pak dochází k podsouvání jedné pod druhou (deska s oceánskou zemskou kůrou pod desku s oceánskou zemskou kůrou nebo deska s oceánskou zemskou kůrou pod desku s kontinentální zemskou kůrou) a nebo se srazí a.
 2. Opakem divergentních deskových rozhraní jsou konvergentní zóny. Dochází zde ke kolizi vstřícně (proti sobě se pohybujících) litosférických desek. Konvergentní pohyb je kompenzován subdukcí (podsunutím) jedné desky (převážně oceánské) pod druhou (kontinentální). Ve finálním stádiu pak dochází ke kolizi dvou protilehlých kontinentů a toto stádium vývoje litosféry je spojeno s výzdvihem pohoří alpínského typu (Alpy, Karpaty, Andy, Himaláje atd.) - tzv
 3. Konvergentní evoluce - opakovaná evoluce podobných rysů ve více liniích, kterým všechny předky tento znak chybí - je v přírodě hojná, jak dokládají níže uvedené příklady. Hlavní příčinou konvergence je obvykle podobný evoluční biom, protože podobné prostředí bude vybírat podobné rysy u jakéhokoli druhu zaujímajícího stejnou ekologickou niku, i když jsou.
 4. Tyto dvě litosférické desky se od sebe vzdalují, jde o tzv. konvergentní / divergentní rozhraní (zakroužkuj správné řešení). Vzniká zde jedna z největších propadlin na Zemi - tzv. Východoafrická příkopová propadlina, které s

Rozhraní litosférických desek. Konvergentní rozhraní (subdukce a kolize), divergentní rozhraní a transformní rozhraní litosférických desek, příklady ze světa. Rozhraní litosférických desek. 7. 4. 2017. Desková tektonika. Písemka z hydrosféry. Základní body Wegenerovy teorie a teorie litosférických desek. 5. 4. 201 konvergentní rozhraní: Boundary between two lithospheric plates that are moving toward each other. coquina: organodetritický vápenec A limestone consisting of large shells. coral reefs: korálové útesy: Organogenous rocks on marine coast composed of coral skeletons. core: zemské jádro: The central zone of the earth

LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v

Video: Amerika - Zeměpis - Referáty Odmaturu

Min 02-kamen-v-prirodePPT - Iva LULAYOVÁ MA –ZE 3PPT - LITOSFÉRA PowerPoint Presentation, free downloadtc-lit-desky

konvergentnÍ rozhranÍ = tlakové zóny na rozhranÍ litosferickÝch desek, kde je pŘekonÁno tŘenÍ. Divergentní rozhraní, konvergentní okraje, aulakogénu, ložiskové akumulace mimo desky) Ložiskové akumulace v geologické historii Země - archaikum vs.fanerozoikum, kontinentální růst a ložiska nerostných surovin) 5) Ložiska v Českém masív - vulkanismus (výstup magmatu ze zemské kůry, sopky/sopečná pohoří, pohyb magmatu i jen v zemské kůře), orogeneze (tvorba pohoří, konvergentní rozhraní, vrásnění/zlomy), epeirogeneze (pomalejší pohyby větších bloků zemské kůry, nedochází k výraznější deformaci, pomalejší orogeneze, rozsáhlejší oblasti Jedná se o pohyb konvergentní. Můžou nastat následující možnosti, jedna deska se začne podsouvat pod druhou ( subdukce - typická pro oceánsko-kontinentální rozhraní; obdukce - oceánská deska se začne nasouvat na pevninskou desku) anebo se dvě desky zapříčí a nastane horotvorný proces ( orogeneze ) → rozhraní: konvergentní - pacifická, filipínská, indoaustralská, arabská × pacifická → subdukční zóna → podsouvání litosférických desek → sopečná činnost a zemětřesení → ohnivý prstenec 2.) základem geologické stavby jsou → pevninské štíty: Sibiřský, Východočínský, Arabský, Indick (Jedná se o konvergentní rozhraní litosférických desek; na schématu se zasouvá oceánská deska pod pevninskou) kontinentální rift subdukce transgrese příkopová propadlina Wadati-Benioffova zóna hrásť

 • Kmenové buňky anglicky.
 • Jánošík poprava.
 • Nasazovaná vazba.
 • Venkovní vířivka zapuštěná.
 • Stigma biologie.
 • Baterie raf zkušenosti.
 • Psyllium a crohnova choroba.
 • Splacení základního kapitálu.
 • Výroba vína u malovinařů pdf.
 • Nejlepší monology.
 • Hdmi typy.
 • Léčba pijavicemi brno cena.
 • Wolverine herec.
 • Yorgose lanthimos.
 • Kureci maso ve stave.
 • Visual basic excel sub.
 • Netopýr vlasy.
 • Margitova dieta recenze.
 • Planety andromedy.
 • Kokosový olej svědění.
 • Pocasi livigno prosinec.
 • Wildpark cenik.
 • Black knight in space.
 • Golfový turnaj.
 • H416eko.
 • Topserialy kačeří příběhy.
 • Drogerie teta jihlava březinova.
 • Courteney cox height.
 • Úvěr na revitalizaci bytového domu.
 • Eden hazard cz.
 • Levná večeře pro dva.
 • Restaurace speciál haštalská 12 praha 1.
 • Mravenecnik.
 • Jak otěhotnět v 38 letech.
 • Jak fotit selfie.
 • Summoner wars android.
 • Hp 5525 tisková hlava.
 • Obchodní akademie karviná.
 • Šimonovy pracovní listy stáhnout.
 • Webcam mirror html5.
 • Pager prodej.