Home

Děje v plynech

Vratné děje v ideálních plynech Onlineschool

 1. Realizace takového děje je v praxi téměř nemožná, protože by děj musel probíhat nekonečně dlouho. Z pohledu matematiky je izotermický děj popsán Boil-Mariottovým zákonem, který říká, že součin objemu a tlaku zůstává během děje stálý
 2. V případě ideálního plynu platí: Příklad: Vypočtěte látkové množství ideálního plynu v 1 litru vody za normálního tlaku a pokojové teploty. Ideální plyn uzavřený v nádobě má objem 1,3 m3 a teplotu -13,15°C. Jaký je tlak tohoto plynu, pokud jeho látkov
 3. Teplo, děje v plynech. Termodynamický děj (též tepelný děj) je děj, při kterém se mění stav tělesa (mění se některé ze stavových veličin). Pokud termodynamická soustava projde řadou změn a nakonec se vrátí do původního stavu, pak říkáme, že soustava vykonala kruhový děj (cyklus)
 4. Děje v plynech. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (87,08 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC. Stáhnout soubor

Warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /data/web/virtuals/287/virtual/www/domains/materialy-do-skoly.cz. Děje v plynech. Pokud během děje dochází ke změně všech tří stavových veličin (p, V, T) počítáme se stavovou rovnicí, jak je uvedeno výše. Pokud je jedna z veličin konstantní, můžeme si výpočet zjednodušit. Izochorický děj. Objem plynu je během děje konstantní. Ze stavové rovnice ideálního plynu vyplývá, že

Teplo, děje v plynech RNDr

 1. Srovnáme-li nyní teplo přijaté stejným plynným tělesem při izobarickém a izochorickém ději (za jinak stejných podmínek) zjistíme, že a proto také. Srovnání těchto dvou tepel vyplývá z matematického vyjádření prvního termodynamického zákona pro izobarický děj, při kterém se teplo dodané ideálnímu plynu spotřebuje na zvýšení jeho teploty (a tedy se.
 2. Pro popis změn a dějů v ideálních plynech používáme pět základních teoretických popisů. Nutno podotknout, že při dosazování do všech vzorců musíme používat t..
 3. Izodejě jsou děje v ideálním plynu se stálou hmotností, při kterých je některá stavová veličina stálá. 2. Jak velký objem bude mít 30 litrů vzduchu, pokud při téže teplotě zvýšíme jeho tlak ze 72 kPa na 75 kPa
 4. Termodynamické děje v plynech 4. Kyslík o objemu V1 =5l a tlaku p1 =1MPa se rozpíná na trojnásobný objem (tj. V2 =νV1, ν=3).Vypočtěte výsledný tlak p2 a práci A, kterou plyn vykoná.Uvažujte, že plyn se chová ideálně a že změna stavu probíhá izobaricky, izotermicky nebo adiabaticky

Děje v ideálních plynech (energetika) a Meyerův vztah. Děj Vztah mezi p,V a T Práce Teplo Poznámka Izochorický (V = konst.) W = 0 (neboť ) (z 1. TZ) Izotermický (T = konst.) (nutný integral) (z 1. TZ) Izobarický (p = konst.) Adiabatický (Q = 0) Q = 0 (z 1. TZ) Poznámky: Změna vnitřní energie je ve všech případech dána. rozlišujeme: adiabatické stlačení (zmenšování V)- přírůstek vnitřní energie plynu je roven práci, kterou vykonaly vnější síly, které působily na soustavu (plyn) adiabatické rozpínání (zvětšování V)- úbytek vnitřní energie plynu je roven práci, kterou ideální plyn při adiabatickém rozpínání vykonal pro adiabatický děj platí POISSONŮV ZÁKO Vratné (reverzibilní) děje - Vratné děje jsou takové, u nichž lze původního stavu dosáhnout obrácením pořadí jednotlivých úkonů. Nevratné (ireverzibilní) děje - Nevratné děje jsou takové děje, které probíhají bez vnějšího působení pouze v jednom směru, tzn. původního stavu nelze dosáhnout přesně. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

Děje v plynech - Fyzika - Střední školy - Studentino

5) DĚJE V PLYNECH. IZOCHORICKÝ DĚJ - tj. děj při němž je objem plynu stálý p Při izochorickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. pV diagramem izochorického děje je izochora. Charlesův zákon 0 V. IZOTERMICKÝ DĚJ - tj. děj při kontaktní teplotě p resp Microsoft Word - Děje v plynech.doc Author: tucnak Created Date: 3/14/2007 1:51:38 PM. Děje v plynech z I. termodynamické věty platí Q = ΔU + p ΔV izochorický děj V = k => ΔV = 0 Q = ΔU izobarický děj p = k Q = ΔU + p ΔV izotermický děj T = k => ΔU = 0 Q = p ΔV adiabatický děj Q = 0 ΔU = - p ΔV ROZPOUŠTĚNÍ PLYNŮ V KAPALINÁCH Množství plynu rozpuštěného v kapalině je závislé na parciálním tlaku. Děje v plynech nej čast ěji zobrazujeme pomocí pV diagram ů - graf ů závislosti tlaku na objemu. Na x-ovou osu vynášíme objem a na y-ovou osu tlak. Př. 1: Na obrázku je nakreslen pV diagram d ěje s plynem. Plyn p ři n ěm p řešel z bodu 1 do bodu 2. Rozhodni, jak se v pr ůběhu d ěje zm ěnil objem a tlak plynu. V p 1 Byla zjištěna menší stlačitelnost plynů. Experimentální ověření stavové rovnice u reálných plynů ukazuje, že rovnice popisuje dostatečně přesně tepelné děje v plynech při nevelkých hodnotách tlaku a vysokých teplotách. S rostoucím tlakem a snížením teploty se pozorují velké odchylky od stavové rovnice

Ideální plyn a děje v plynech - Materiály do škol

 1. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 2. 11. Tepelné děje v plynech 11.1 Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů Teplotní roztažnost - objem plynů závisí na teplotě při stálém tlaku. S rostoucí teplotou se roztažnost plynů při stálém tlaku zvětšuje
 3. Transportní děje lze samozřejmě studovat i v jiných látkách než v plynech. Tam je ale jejich popis mnohem složitější. Při studiu transportních dějů budeme používat veličiny tok a hustota toku. Tok veličiny Tokem veličiny myslíme množství veličiny prošlé plochou o velikosti S za dobu t. Tok budeme značit písmenem N
 4. Termodynamické děje v plynech • Dusík o teplotě zvětšil svůj objem na pětinásobek (tj. ) při adiabatickém ději, přičemž vnitřní energie plynu se zmenšila o . Určete hmotnost m plynu. Molární hmotnosti dusíku je . Předpokládejte, že dusík se chová jako ideální plyn. T1 =400 K V2 =νV1, ν=5 ∆U =4 kJ M =28⋅10.
 5. 10.11.2020 - 2B - F : Děje v plynech 2 Přečtěte si a projděte si vypočítané příklady, pokuste se je sami vypočítat. 10.11.2020 - 3A 3B - F : Řešení obvodů smyčkovými proudy Projděte si příklad, jak se počítá a jaký je postup. Zopakujte si řešení soustav
 6. VY_32_INOVACE_07-08 Děje v plynech I. Izotermický a izochorický děj. Izotermický děj s ideálním plynem stálé hmotnosti děj, při kterém zůstává teplota plynu stálá mění se pouze tlak a objem plynu ze stavové rovnice vyplývá p1V1=p2V2 tento zákon objevili nezávisle na sobě R. Boyle a E. Mariote Zákon Boylův - Mariottův Při izotermickém ději s ideálním plynem.
 7. Děje v plynech -koncept 1. Určete látkové množství (hmotnost, počet částic) vzorku CO, který má při objemu 20 litrů a tlaku 30.10 6 Pa teplotu 20°C. Určete tlak v tomto vzorku při teplotě 80°C, je-li v tlakové lahvi, jejíž objem se nemění. 2

Tepelné děje v plynech May 18, 2020. Úvod; Stavová rovnice ideálního plynu. Stavová rovnice ideálního plynu za stálé hmotnosti; Avogadrův zákon; Tepelné děje v plynech. Izotermický děj; Izochorický děj; Izobarický děj; Adiabatický děj; Vykonaná práce. Proměnlivý tlak; Izobarický děj; Kruhový dě Aby v plynu vznikl elektrický proud, musí být splněny stejné podmínky jako u ostatních látek. Plyn musí obsahovat volné částice s nábojem a musí být v elektrickém poli. Za těchto podmínek plyn vede elektrický proud a děje, které v něm probíhají, označujeme jako výboj v plynu. Joseph John T Použité zdroje hyperbolická Izochorický děj Izotermický děj Adiabata objem je přímo úměrný teplotě děj, při kterém se objem nemění teplota konstantní Adiabatický děj Poissonova konstanta plyn se ochlazuje a vnitřní energie klesá Shrnutí děj, při kterém se teplo nepřenáší Kompres

Práce plynu - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Comic Sans MS Arial Times New Roman Symbol Prázdná prezentace Rovnice IDEÁLNÍ PLYN Snímek 2 Snímek 3 Snímek 4 Stavové veličiny stavová rovnice - vztah mezi stavovými veličinami Snímek 7 Snímek 8 Avogadrův zákon Daltonův zákon Tepelné děje v plynech Snímek 12 Izochorický děj pV diagram pT diagram I. věta termodynamiky.

11. Tepelné děje v plynech 11.1 Teplotní roztažnost a rozpínavost plynů Teplotní roztažnost - objem plynů závisí na teplotě při stálém tlaku. S rostoucí teplotou se roztažnost plynů při stálém tlaku zvětšuje DĚJE V PLYNECH II. Izobarický a adiabatický děj Izobarický děj s ideálním plynem stálé hmotnosti. Děj, při kterém zůstává tlak plynu stálý. Mění se pouze teplota a objem plynu. Ze stavové rovnice vyplývá: Gay-Lussacův zákon: Při izobarickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je objem plynu přímo úměrný. Tepelné děje v plynech {tady se to hodně prolíná se strukturou látek - strukturou plynů, neboj se to použít v obou otázkách} Termodynamický stav ideálního plynu {co je ideální plyn → měl(a) bys vysvětlit - pomocí informací v otázkách o hydrostatice a hydrodynamice a o struktuře látek} popisuje stavová rovnice {můžeš odvodit jako ve struktuře látek; když se.

Teplo, děje v plynech | RNDr

Tepelné děje v plynech (29) První termodynamický zákon pro ideální plyn (13) Zvýšení teploty po izobaricky vykonané práci (SŠ) Ohřívání dusíku (SŠ) Změna objemu hélia (SŠ+) Práce vodíku (VŠ) Měrná tepelná kapacita plynu (SŠ+) Stlačení vzduchu (VŠ) Polytropická komprese plynu (VŠ) Změna vnitřní energie. V KAPALINÁCH A V PLYNECH CO UŽ VÍME O VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU ! Obvodem prochází elektrický proud, když je v něm zapojen zdroj elektrického napětí a obvod je uzavřen. ! Látky, které vedou elektrický proud, nazýváme vodiče elektrického proudu. Jsou to především kovy, ale také vodn

Ideální plyn - Web o chemii, elektronice a programován

Prohlížení dle Předmět děje v plynech Přejít na: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z nebo zadejte několik prvních písmen Přímočarý pohyb rovnoměrný a pohyb rovnoměrně zrychlený - Soubor:Rep01.doc Volný pád - Soubor:Rep02.doc Pohyb po kružnici - Soubor:Rep03.doc Vrhy - Soubor:Rep04.doc Síla, hybnost, Newtonovy pohybové zákony - Soubor:Rep05.doc Energie, práce, výkon a zákony zachování - Soubor:Rep06.doc Momentová věta, jednoduché stroje, rovnováha, moment setrvačnosti - Soubor:Rep07.do Přenos ledem se děje buď transportem částic zamrzlých v ledu nebo částic nesených ledovcovými řekami. Materiál je neopracovaný nebo nese stopy ohlazení při vlečení pohybem ledovce po skalním podloží. Materiál bývá velikostně nevytříděný, neohlazený a přítomné jsou i chemicky méně stabilní složky Určete, při jaké teplotě má kyslík 1,5 krát větší objem než při počáteční teplotě. 25 PRACOVNÍ LIST 2 DĚJE V PLYNECH Příklad 4: Žárovka se při výrobě plní dusíkem pod tlakem 50,6 kPa při teplotě 18 °C. Určete, jakou teplotu má dusík v rozsvícené žárovce, jestliže se jeho tlak zvětší na 118 kPa Děje v plynech z I. termodynamické věty platí Q = ΔU + p ΔV izochorický děj V = k => ΔV = 0 Q = ΔU izobarický děj p = k Q = ΔU + p ΔV izotermický děj T = k => ΔU = 0 Q = p ΔV adiabatický děj Q = 0 ΔU = - p ΔV BIOFYZIKA DÝCHÁNÍ Množství plynu rozpuštěného v kapalině je závislé na parciálním tlaku plynu v.

V tomto videu dokončíme zbylé vratné děje - adiabatický a polytropický děj. Při adiabatickém ději se mění všechny stavové veličiny - tlak, teplota i objem. Nesdílí se však žádné teplo s okolím. Toho lze teoreticky dosáhnout dobrou tepelnou izolací nebo vysokou rychlostí děje 8) Struktura a vlastnosti plynného skupenství (ideální plyn, rychlosti molekul v plynu, teplota, tlak a objem plynu, stavová rovnice, jednotlivé děje v plynech i z energetického hlediska).- příklady na procvičen V p-V diagramu je tento děj znázorněn přímkou spojující body obou stavů, rovnoběžnou s osou tlaků - je to tzv. izochora. Podmínku realizace tohoto děje - konstantní objem plynu - jednoduše zajistí pevný neměnný objem nádoby, ve které je plyn umístěn

Struktura a vlastnosti plynů - Fyzika - Maturitní okruhy

 1. Elektrický proud v plynech . za normálních podmínek je plyn nevodivý. za zvláštních podmínek můžou v plynu vzniknout volné elektricky nabité částice. mezi tyto podmínky patří např.: silné elektrické pole. vysoká teplota. nízký tlak plyn
 2. Stavová rovnice, děje v plynech: 6_1_F_09.pdf: Mechanické kmitání: 6_1_F_10.pdf: Mechanické vlnění: 6_1_F_11.pdf: Elektrický náboj, intenzita, kapacita: 6_1_F_12.pdf: Elektrický proud v kovech: 6_1_F_13.pdf: Magnetické pole: 6_1_F_14.pdf: Střídavý proud: 6_1_F_15.pdf: Odraz a lom světla: 6_1_F_16.pdf: Zobrazení zrcadly a.
 3. VY_32_INOVACE_D0101 - Německo v 2. polovině 19. století VY_32_INOVACE_D0102 - Rusko za vlády posledních Romanovců VY_32_INOVACE_D0103 - Československo v letech 1945 - 194
 4. Termokinetika, tepelné děje v plynech, fázové přeměny, termodynamika směsí a chemická termodynamika, termodynamika kondenzovaného stavu, termodynamika záření, nerovnovážná termodynamika: Zákony termodynamiky, Gibbsovo fázové pravidlo, Clausiusova-Clapeyronova rovnice, Stefanův-Boltzmannův zákon, Planckův vyzařovací záko
 5. 5) DĚJE V PLYNECH IZOCHORICKÝ DĚJ - tj. děj při němž je objem plynu stálý p Při izochorickém ději s ideálním plynem stálé hmotnosti je tlak plynu přímo úměrný jeho termodynamické teplotě. pV diagramem izochorického děje je izochora. Charlesův zákon 0 V IZOTERMICKÝ DĚJ - tj. děj při kontaktní teplotě

Správně ukazuješ, že je k samostatnému výboji v plynech zapotřebí vysoké napětí - věděl by jsi, proč tomu tak je? Plyn je třeba ionizovat, což lze udělat teplem či světlem nebo i vysokým napětím. Co se pak v plynu přesně děje? Určitě to bude souviset i s rychlostí pohybu elektronů a ionů v plynu Název výukového materiálu: Elektrický proud v kapalinách a plynech - 9. ročník Vzdělávací obor: fyzika Tematický okruh: elektrický proud v látkách Téma: Elektrický proud v kapalinách Chemické reakce v okolí elektrod, elektrolýza Elektrický proud v plynech, jiskrový výboj Elektrický oblouk a výboj plynu za sníženého. Děje v plynech. Ideální plyn, stavová rovnice, děje v plynech, kruhový děj a práce plynu, tepelné motory. Vlastnosti pevných látek. Krystalová mřížka, poruchy mřížky, deformace, Hookův zákon, křivka deformace, teplotní roztažnost pevných látek. Vlastnosti kapali Ventily jsme použili obyčejné k hadici na vodu. Pro zvýšení estetického dojmu jsme před natáčením pro Technet trubici pověsili na řemenech ze stropu, takže levituje v prostoru. Výboje ve zředěných plynech jsou pro mě v tomto provedení něco jako světelná socha, komentuje Petr Elektrický proud v kovech a polovodičích [CZ] (26. 5. 2020) Struktura a vlastnosti kapalin [CZ] (26. 5. 2020) Elektrický proud v kapalinách a plynech [CZ] (25. 5. 2020) Stacionární magnetické pole [CZ] (25. 5. 2020) Nestacionární magnetické pole [CZ] (24. 5. 2020) Výroba a přenos elektrické energie [CZ] (24. 5

Video: Ideální plyn - Wikipedi

Izotermický děj :: ME

Číslo šablony: III/2: VY_32_INOVACE_P10_1.8: Zaměření: 3. r. (6leté), 2. r. (4leté) Typ: DUM - pracovní list: Předmět: Fyzika: Ročník: 3. r. (6leté), 2 Tepelné děje v plynech.....47 3.4.4. Příklady - Stavová rovnice, tepelné děje v plynech.....50 4. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ = ⋅ v a t v pípadě, že počáteční nebo koneř čná rychlost je nulová (Obrázek 3 vyjádření, děje v ideálním plynu - Environmentální výchova izotermický, izochorický, izobarický, adiabatický, jejich rovnice, 1. termodynamický zákon a děje z hlediska 1. termodynamického zákona, práce plynu a kruhový děj, znázornění v pracovním diagramu, Carnotův cyklus, 2. termodynamický zákon, tepelné motory

7.5 Vedení proudu v plynech. Vedení proudu v plynech, které se také často nazývá elektrickým výbojem, může mít velmi rozmanité vlastnosti závislé nejen na teplotě, tlaku, na druhu plynu, na velikosti přiloženého napětí, ale také na vlastnostech elektrod toto napětí přivá­dějících. Při průchodu proudu dostatečné hustoty může dojít téměř k úplné ioni. v-t diagram t [s] v [m / s] 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 250 s-t diagram t [s] s [m] 0 2 4 6 8 10 12 0 5 10 15 20 25 v-t diagram t [s] v [m / s] 0 2 4 6 8 10 12 0 50 100 150 200 250 s-t diagram t [s] s [m] Pp_03 Pohyb po kružnici a vrhy Volný pád 1. Z grafu v-t, který popisuje pohyb tělesa vyneste odpovídající údaje do s-t diagramu. Účinnost kruhového děje je podíl práce vykonané plynem během jednoho cyklu a tepla, které bylo plynu během jednoho cyklu dodáno.. Velikost práce vykonané plynem je v p-V diagramu totožná s plochou ohraničenou grafem kruhového děje. Tuto práci můžeme tedy spočítat jako rozdíl práce vykonané plynem při izotermické expanzi a práce vykonané okolím při izotermické.

Izobarický děj :: ME

Teoretická otázka - Děje v plynech 8. Teoretická otázka - Termodynamika 9. Teoretická otázka - Molekulová stavba kapalin 10. Teoretická otázka - Struktura a vlastnosti pevných látek 11. Teoretická otázka - Změny skupenství 12. Teoretická otázka - Kmity a vlnění 13. Teoretická otázka - Elektrostatika 14 -Kinetická teorie plynů, ideální plyn, Avogadrova konstanta, kinetická energie látek, tepelné děje v plynech, entropie, 2. elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech, odpor vodiče, skládání rezistorů, Kirchhoffovy zákony. -Magnetické pole a jeho vlastnosti, magnetická indukce, elektromagnetická indukce a její. děje v plynech - izotermický, izobarický, izochorický, adiabatický Při stavové změně ideálního plynu stálé hmotnosti je výraz (p * V) / T konstantní. Děje v ideálním plynu. sledujeme: stavovou rovnici, 1. termodynamický zákon, pV diagram (pracovní diagram

Tepelné děje v plynech | Black Blog

Vratné děje v ideálních plynech 1 5/12 Ideální plyny

• děje v plynech (izobarický, izochorický, izotermický, adiabatický), charakterizovat jednotlivé děje, zakreslit v pV diagramu, zákony týkající se těchto dějů • děje v plynech z energetického hlediska, práce plynu, kruhový děj, práce při kruhovém ději, 2.věta termodynamiky, tepelné stroj Lze simulovat děje v plynech, kapalinách, pevných fázích i nestandartních skupenstvích (jako např. plazma). Lze simulovat chování struktur ve fyzikálních polích, při širokém rozsahu teplot, rychlosti dějů, atd. Nicméně hlavním přínosem virtuálních simulací je možnost optimalizace libovolných parametrů se zvolenou.

Izodejě - vyřešené příklad

8. Tepelné děje v ideálních plynech. 9. Tepelné děje v reálných plynech a parách. 10. Tepelný oběh plynové turbíny. 11. Oběhy parních motorů. 12. Sdílení tepla. 13. Výměníky tepla. Numerická cvičení: Jednotlivé části mechaniky jsou řešeny na konkrétních příkladech Děje v plynech Děje v plynech stavová rovnice pro ideální plyn: děj konst. zákon 1. věta termodynamiky izotermický T = konst. izobarický p = konst. izochorický V = konst. adiabatický Q = 0 Poissonova konstanta pV=nRT n=konst. pV=konst. p1V1=p2 V2 V /T=konst Děje v plynu LOGO Souvislost mezi tlakem (p), objemem (V) a teplotou (T) ideálního plynu vyjadřuje stavová rovnice, kterou můžeme zapsat např. v tomto tvaru: Při tepelných dějích v plynech je pak jedna stavová veliþina (p, V nebo T) konstantní a ostatní dvě se mění. Dostáváme tak tyři tepelné děje: Izotermick Pro termodynamické děje v plynech platí stavová rovnice ideálního plynu: p V = N k T , {\displaystyle pV=NkT\} kde p {\displaystyle p} je tlak plynu, V {\displaystyle V} je objem , N {\displaystyle N} celkový počet částic plynu, T {\displaystyle T} termodynamická teplota a k {\displaystyle k} Boltzmannova konstanta

Adiabatický děj s ideálním plynem - FYZIKA 00

 1. kladné ionty vzniklé v oblasti katodového světla jsou silně urychlovány a při dopadu na katodu způsobují sekundární emisi; elektrony uvolněné z katody postupují k anodě a lavinovitě ionizují plyn; oba děje se podmiňují navzájem . Doutnavka: krátké výbojky plněné neonem při tlaku řádově cca 1000 P
 2. Děje v plynech. Stavová rovnice ideálního plynu. Molekulové vlastnosti kapalin. Povrchové napětí a jeho biologický význam. Difúze, osmóza. Viskozita kapalin a její význam. Molekulové vlastnosti tuhých látek. Změny skupenství. Mechanické vlnění a akustika
 3. U reálných termodynamických dějů nelze ani jeden z obou krajích případů dostatečně zajistit, reálné děje v plynech probíhají někde mezi těmito dvěma krajními případy. Takové děje jsou označovány jako polytropické. Při polytropické změně je plyn izolován od okolí pouze nedokonale
 4. Teplo, děje v plynech Termodynamický děj (též tepelný děj) je děj, při kterém se mění stav tělesa (mění se některé ze stavových veličin). Pokud termodynamická soustava projde řadou změn a nakonec se vrátí do původního stavu, pak říkáme, že soustava vykonala kruhový děj (cyklus)
 5. Plyny, děje v plynech, práce plynu (ideální plyn, stavové veličiny, stavová rovnice pro ideální plyn, izotermický,izobarický, izochorický a adiabatický děj, práce plynu, pV diagram, kruhový děj, 2. termodynamická věta, motory ) pohyby v homogenním poli - vrh svislý vzhůru a vodorovný vrh , pohyb v centrálním poli.
 6. T p1V1 p 2V2 T1 T2 Rm - molární plynová konstanta Rm 8,31 J / K.mol k - Boltzmannova konstanta 23 k 1,38.10 J /K Rm N A k 6,022 1023 1,38 10 23 8,31 J / K mol Avogadrův zákon • plyny o stejném tlaku, objemu a teplotě mají stejný počet molekul 2 plyny p,V , T , N1 N1 N 2 p, V , T , N 2 Daltonův zákon • Když ideální plyn.

Ideální plyn a děje v plynech - itnetwork. Protože se teplota při izobarickém ději zvýšila o stejnou teplotu jako u izochorického děje, je změna vnitřní energie u obou dějů stejná. Teplo přijaté při izobarickém ději je ale větší, protože se musí ještě vykonat práce při rozpínání plynu 9.Tepelné děje v plynech. stavová rovnice, izotermický, izochorický, izobarický a adiabatický děj, energetické hledisko dělení, kruhový děj, tepelné motory . 10.Struktura a vlastnosti kapali Děje v plynech. Ideální plyn, stavová rovnice, děje v plynech, kruhový děj a práce plynu, tepelný motor. Elektrický proud v kovech Ohmův zákon, odpor vodiče, jednoduché obvody stejnosměrného proudu, Kirchhoffovy zákony,tepelné účinky, práce a výkon. Geometrická optika Děje v plynech Test 9.2. Práce plynu, kruhový děj. 10. Struktura a vlastnosti pevných látek Test 10.1. Deformace pevného tělesa, Hookův zákon Test 10.2. Teplotní délková roztažnost. 11. Struktura a vlastnosti kapalin Test 11.1. Struktura a vlastnosti kapalin - opakovací test Stavové veličiny. Boylův-Mariotův zákon. Gay-Lussacův zákon. Stavová rovnice pro ideální plyn. První termodynamická věta. Tepelné děje v plynech. Dieslův motor. Délka pořadu : 24 minut Připravili : Doc. Ing. Jan Junek, CSc., ČVUT Praha 1985 Číslo nahrávky : OE 374/43

Termodynamický děj - Wikipedi

6.G - Děje v plynech z energetického hlediska - YouTub

12. STAVOVÉ ZMĚNY, DĚJE V PLYNECH Autor: Ing. Eva Jančová DESS SOŠ a SOU spol. s r. o. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Eva Jančová DESS. Vyrobeno pro SOŠ a SOU Kuřim, s.r.o tepelné děje v plynech, kruhový děj první a druhý termodynamický zákon Struktura a vlastnosti pevných látek vysvětlení vlastností pevných látek v závislosti na jejich struktuře deformace pevného tělesa, pojem napětí Hookův zákon, křivka deformace teplotní roztažnos Na základě výsledků srovnání rovnic je v práci formulován závěr, že neexistuje univerzální stavová rovnice použitelná pro libovolný plyn a pro libovolnou oblast použití. Teoretické i praktické poznatky, uvedené v práci, slouží jako podklad pro výuku na vysoké škole. děje v plynech: cs: dc.subject

Tepelné děje v ideálním plynu, 2

Ideální plyn a děje v plynech

3. test: 1. koš: Elektřina 2. koš: Magnetizmus 3. koš: Zvukové vlnění, kvantová a geometrická optika, fotometrie Dvousemestrální kurz fyziky (TF pouze OPT. 13. Elektrické pole, Coulombův zákon, intenzita a potenciál, elektrický proud v kovech, kapalinách a plynech, odpor vodiče, skládání rezistorů, Kirchhoffovy zákony 14. Magnetické pole a jeho vlastnosti, magnetická indukce, elektromagnetická indukce a její využití. Osnova cvičení Interaktivní testování v Moodle - moderní trend zpětné vazby výuky a sebehodnocení na Obchodní akademii T. G. Masaryka v Kostelci nad Orlicí: Název příjemce: Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/02.001 děje v plynech;stavové chování;ideální plyn;zákony ideálního plynu;reálný plyn;stavové rovnice Klíčová slova v dalším jazyce: happening in gases;state behaviour;ideal gas;rules of ideal gas;real gas;state equatio Práce konaná plynem Práce konaná plynem při stálém tlaku - vztah - pracovní diagram Práce konaná plynem při proměnném tlaku - diagram Kruhový děj - popis v pracovním diagramu - ohřívač, chladič, 2 vztahy pro účinnost 2. termodynamický zákon - 3 různá znění zákona - perpetuum mobile - tepelné motory.

Tlak v kapalině vyvolaný vnější silou. Pascalův zákon a jeho využití. Hydrostatický tlak. Archimedův zákon. Proudění kapalin. Rovnice kontinuity a rovnice Bernoulliova. Molekulová fyzika a termodynamika. Látkové množství. Teplo a teplota a jejich měření. Molekulové vlastnosti plynů. Děje v plynech. Stavová rovnice. Děje v plynech Pomocí appletu prozkoumejte různé děje v plynu. konst. Pokyny Zařadit při probírání teorie nebo po jejím probrání jako samostatnou práci nebo jako domácí úkol. Nutné PC s připojením na internet pro každou skupinu žáků (ideálně dvoučlennou) Soubor úloh na střední kvadratickou rychlost, stavovou rovnici a děje v plynech; příkladová koláž z dostupných sbírek. Vývěvy Schémata principů vývěv bez komentáře. Kruhový děj a tepelné motory Poznámky a ilustrace k tématu. Verze 2.0, leden 2006. Struktura a vlastnosti pevných láte

Elektrický proud v kapalinách a plynech test. Čo je to elektrický prúd Elektrický proud v kapalinách a plynech. Kapaliny. Elektrolyt. Elektrolytická disociace. elektrický proud se udržuje ve vzduchu působením ionizátoru a nazývá se nesamostatný výboj. ionizační komora - deskový kondenzátor, měříme zde proud v ionizovaném plynu a výsledky nám dávají. Ideální plyn a děje v plynech. Struktura a vlastnosti pevných látek a kapalin, změny skupenství. Mechanické kmitání a vlnění. Zvukové vlnění. Elektrostatika, elektrický náboj. Elektrický proud v kovech. Elektrický proud v polovodičích. Elektrický proud v kapalinách a plynech. Magnetické vlastnosti látek. - ve všech látkách, nejčastěji v pevných tělesech . 2. prouděním - jen v kapalinách a v plynech. 3. zářením - šíří se i vakuem. probíhá - je děj, při kterém pohybující se částice teplejšího tělesa narážejí na částice chladnějšího tělesa a předávají mu při tom část energie

nezbytné v řadě chemických výrob. Jako automobilové katalyzátorysnižují obsah škodlivin ve výfukových plynech. Chemické látky, které zpomalují průběh chemických reakcí, se nazývají inhibitory. Patří mezi ně istabilizátory používané jako přídavné látky v potravinách. CHEMICKÉ REAKCE A DĚJE 55 Prvním automobi Kurz Fyziky využívá diferenciálního a integrálního počtu funkcí jedné proměnné a vektorové algebry. D o p o r u č e n í : Absolvovat kurz Základy fyziky, který opakuje středoškolskou látku. Kurz je v nabídce oddělení 928 Regionální centrum celoživotního vzdělávání a je veden distančním způsobem

Reálný plyn Eduportál Techmani

Tepelné děje v plynech. Zákony termodynamiky, tepelné stroje. Struktura a vlastnosti pevných látek. Struktura a vlastnosti kapalin. Změny skupenství. Mechanický oscilátor. Vlnění v pružném prostředí, akustika. Elektrické pole, srovnání s jinými fyzikálními poli. Elektrický proud v kovech, Ohmův zákon. Polovodiče a. 3. Pohyb tělesa v gravitačním poli 4. Otáčivý pohyb hmotného bodu a dokonale tuhého tělesa 5. Působení sil na tuhá tělesa 6. Stavba tuhých látek, roztažnost látek 7. Zákony zachování ve fyzice 8. Statika kapalin a plynů, povrchové jevy 9. Proudění kapalin a plynů 10. Kinetická teorie látek; tepelné děje v plynech 11

Co se v trubici vlastně děje? – Žádná věda

relativní změna kapacity s teplotou relativní změna kapacity s teplotou je cca 1/100 K-1 při 80 C změně teploty 1 mK odpovídá relativní změna kapacity 1 10-5 změna frekvence je tedy 10 ppm K-1 frekvence časovače 555 s kondenzátorem v LN2 jako fce změny tlaku sytých par nad LN2 napětí BE NPN tranzistoru v LN2 jako fce změny. o vedení elektrického proudu v plynech ve fyzice v 9. roníku. •Je souástí tematického okruhu Elektromagnetické a světelné děje. •Materiál vznikal ze zápisů a příprav autora prezentace v dubnu 2012 HAJKO, V. aj.: Fyzika v příkladoch, 1. vyd. a kterékoli další přepracované vydání i v českém překladu, Slovenské vydavateĺstvo technickej literatúry, Bratislava a Státní nakladatelství technické literatury, Praha, 1960. Způsob a pravidla výsledné klasifikace předmětu: Dle platného Studijního a zkušebního řádu UHK

PPT - IDEÁLNÍ PLYN PowerPoint Presentation, free download

DUMY.CZ Materiál Děje v plynech

Volitelné předmětyRyška KJe ovoce ze zahrady u silnice závadné? | iReceptář
 • Rentgenka.
 • Reflexní luky recenze.
 • Povodeň v praze.
 • Rutosidum trihydricum.
 • Příčiny amputace dolní končetiny.
 • Met lannova.
 • Zánět zubu léčba.
 • Největší zemětřesení v čr.
 • Medomet polsko.
 • Odměny rozhodčích hokej.
 • Sítotiskové barvy brno.
 • Křeče v lýtkách.
 • Chyba funkce komprimované složky (metoda zip).
 • Akreditiv raiffeisen.
 • Kombucha účinky na zdraví.
 • Pineální cysta na mozku.
 • Dospívání feny.
 • El magico napojovy listek.
 • Kosmetika medik8 praha.
 • Stigma biologie.
 • Falešné těhotenství příznaky.
 • Sexualita ve stáří.
 • Foz do iguacu airport.
 • Co se stalo v roce 2004 v české republice.
 • Copth obory.
 • Dobrovolnictví útulek ostrava.
 • Jižní sudan.
 • Felt cyklokros.
 • Tanec slnka 2018.
 • Kokila ocel.
 • Poruchy vrozené imunity u dětí.
 • Ukončovací profil.
 • Krevní oběh srdce.
 • 45 kg to lbs.
 • Oběti války online.
 • Scp 035 wikipedia.
 • Zadržování stolice následky.
 • Alergická vyrážka u psa.
 • Interiéry venkovských chalup.
 • Biologická olympiáda poznávačka cd.
 • Zeppelin vzducholoď.