Home

Rozdělení hormonů podle chemické struktury

Biochemie:Hormony - MojeChemi

 1. okyselinové a peptidové či proteinové hormony. Peptidové jsou složeny z peptidů, tedy bílkovin. Takové hormony produkuje například hypofýza, slinivka břišní, přištítná tělíska a nebo sem patří tkáňové hormony
 2. okyselin. a
 3. Jiným příkladem lokálně působících hormonů (nebo přenašečů) je acetylcholin, vytvářený tehdy, jestliže odevzdává nerv informaci svalové buňce a určuje její kontrakci. Dělení hormonů. Hormony je možné dělit podle různých hledisek: podle chemické povah
 4. hormony - rozdělení podle chemické povahy {2} hormones - classification based on chemical character podle chemické struktury lze hormony dělit do několika kategorií: Krví je většina molekul steroidních hormonů přenášena ve vazbě na bílkovinný nosič
 5. Hormon (z řečtiny hormān - povzbudit, pohánět) je produkt žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy). Jedná se o látku, které slouží jako chemický posel přenášející informaci od jedné tkáně ke druhé. K transportu hormonů slouží nejčastěji krev.. Prvním identifikovaným hormonem v lidském těle byl sekretin (tento hormon byl objeven anglickými fyziology.
 6. okyselin (např. adrenalin, thyroxin), hormony steroidní povahy (např. testosteron, estrogen) a oxidy (NO a CO). 4. Jaký je mechanismus účinku hormonů

Hormonální systém - Agropress

Buňka (lat. cellula) je základní stavební a funkční jednotka těl živých organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy.Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (). Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.. Zatímco některé organismy jsou pouze jednobuněčné (např Po chemické stránce jsou to cyklické uhlíkaté sloučeniny. Rozdělení sacharidů Název počet stavebních jednotek příklady cukrů 1.monosacharidy 1 ribóza, glukóza, fruktóza 2.oligosacharidy 2 - 10 sacharóza, laktóza 3.polysacharidy řádově stovky až tisíce celulóza, škrob, glykogen, chiti Buňky mají obvykle receptory pro několik různých hormonů [1]. 2.1 Rozdělení hormonů podle chemické povahy Podle chemické struktury lze hormony dělit na peptidové a bílkovinné. Peptidové i bílkovinné typy hormonů jsou vylučovány procesem exocytosy do krevního řečiště a váží s

Hormon - Wikipedi

ROZDĚLENÍ OCELÍ a) Podle chemického složení - nelegované(uhlíkové) - Fe + C (do 2%) + doprovodné prvky (S, P + Si, Mn) - legované(slitinové) - Fe + C + legury (Cr, Ni, W, V, Co) b) Podle způsobu výroby - k tváření (= ingot = válcované polotovary) - na odlitky (= formy = odlitky) c) Podle použití - konstrukční - nástrojov vychází se z chemické struktury, z účelu použití nebo z přírodního původu, upřednostňují se jednoslovné názvy, u některých indikačních skupin jsou doporučovány morfémy (viz tabulka). INN jsou stanoveny v angličtině, latině, španělštině a francouzštině, je možné vytvářet i jiné jazykové varianty Rozdělení hormonů dle chemické struktury: a) steroidní hormony - strukturním základem steran - lipofilní, rozpustné v tucích, odvozené od cholesterol Chemická klasifikace hormonů . Podle jejich chemické struktury jsou hormony rozděleny do několika skupin. Taková klasifikace je zároveň odděluje podle principu působení, protože tyto látky mají různé indexy afinity k lipidům a vodě. Takže klasifikace hormonů podle chemické struktury je následující

Základní rozdělení polymerů a jejich spotřeba 3 2.1. Dělení polymerů 3 2.2. Výroba a spotřeba polymerů, zejména plastů 4 Ty by měly být schopny podle vnějších podmínek měnit své vlastnosti, například viskozitu, tuhost nebo optickou Polymery jsou chemické látky, které vykazují díky svým obrovským molekulám. Rozdělení hornin 1.Magmatické (vyvřelé) horniny - vyvřeliny Plutonické (hlubinné) Podle velikosti součástí ve vyvřelině můžeme rozeznávat slohy: jemnozrnné × hrubozrnné Struktury hlubinných vyvřelin Tahoma Arial Calibri Light Calibri Symbol Wingdings Times New Roman Motiv Office 1_Motiv Office 2_Motiv Office 3_Motiv Office Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 Některé všeobecné aspekty patofyziologie hormonů Přenos informací Modulace Formy přenosu signálu v organismu Hormony Hormony podle chemické struktury Efekt hormonů na. Některé všeobecné aspekty patofyziologie hormonů 15.4.2009 Hormony chemické messengery, které jsou transportovány v tělesných tekutinách Funkce: modulátory systémových a celulárních odpovědí Účinky: lokální generalizované Účinek hormonů Účinky hormonů Pleoitropismus: jeden hormon má více účinků v různých tkáních více hormonů se účastní na modulaci.

Polymery lze rozdělit podle několika kritérií. Základními skupinami jsou plasty a elastomery, viz obr.25. Obr. 25: Základní rozdělení polymerů . Plasty jsou polymery, u nichž vnější namáhání způsobuje deformace převážně nevratného (trvalého) charakteru.Za běžných podmínek jsou většinou tvrdé, často i křehké, viz obr a autokrinní hormony) a podle chemické povahy (hormony peptidové a bílkovinné, hormony odvozené od aminokyselin, steroidní, odvozené od mastných kyselin a hormony povahy nízkomolekulárních látek). 2.2 Rozdělení hormonů podle chemické povahy Podle chemické struktury lze hormony dělit do několika kategorií Typy hormonů podle chemické struktury 1. Deriváty aminokyselin Katecholaminy (DOPA, dopamin, adrenalin, noradrenalin), histamin, serotonin, melatonin, thyroxin 2. Peptidové hormony Malé peptidové hormony (thyreotropin uvolňující hormon, oxytocin, vasopresin) Proteinové hormony (insulin, růstový hormon) Glykoproteinové hormony. 2 Předmluva Hormony jako manažeři naší osobnosti a chování je názvem volitelného předmětu Lékařské fakulty v Plzni, který každoročně absolvuje několik desítek studentů 3. a 4 Rozdělení látek podle skupenství a stavby 1.1 Rozdělení látek podle skupenství a stavby vzniknou stabilní chemické vazby. Mluvíme tak o skupenství pevném (tuhém). Stavební částice jsou v prostoru , dochází pouze k určitým teplotním vibracím kolem uzlových pozic struktury. Řada fyzikálních vlastností pevných.

Rozdělení prvků v lidském těle. Chemické prvky, ze kterých se lidské tělo skládá, můžeme podle jejich obsahu v těle rozdělit na skupinu prvků makrobiogenních, oligobiogenních a stopových (mikrobiogenní prvky). Kromě prvků obsažených v těchto skupinách mohou být v lidském těle obsažena malá množství jedovatých. Pokud je takto pospojovaných od 2 do 80, mluvíme o nich jako o peptidech, složitější struktury tvořené vícero aminokyselin se nazývají proteiny, tedy bílkoviny. I zde se setkáváme s rozdělením na jednoduché a složité bílkoviny, podle toho, zda jsou složené pouze z aminokyselin, nebo na nich jsou navázané ještě další.

 1. Během dalšího zahřívání dochází k chemické reakci, tzv. vulkanizaci, označujeme tím prostorové zesíťování struktury plastu. Podle chemických vlastností plastů a uspořádání makromolekul: Amorfní plasty jsou makromolekuly a jsou charakteristické tvrdostí, křehkostí, vysokou pevností
 2. 7.2 Rozdělení lepidel podle chemické báze Z hlediska vnitřní struktury lze každý konstrukčně pevný a dostatečně odolný lepený spoj dvou základních materiálů považovat za komplex tří hlavních vrstev a dvou mikrovrstev (obr.1). 7.2 Rozdělení lepidel dle chemické báze
 3. Vyvřelé horniny třídíme podle množství oxidu křemičitého a velikosti zrn. Chemické složení, a tím i obsah oxidu křemičitého zvláště závisejí na původu magmatu, z něhož hornina vznikla. Magma může vzniknout částečným tavením hornin pod zemskou kůrou, nebo tavením samotné kůry při horninovém cyklu

Jak nerosty, tak horniny dělíme na skupiny. Nerosty hlavně podle chemického složení, někdy i podle struktury a tvaru krystalů, jindy podle fyzikálních vlastností. Chemické složení ryzích kovů je velmi jednoduché. I diamant charakterizujeme jediným písmenem: C = uhlík. Ani vzorce nerostů oxidů tolik místa nezaberou Podle chemické struktury, vlastností a doby, kdy byly vyvinuty se rozlišují tři generace gestagenů. Nejdéle používané (tj. gestageny první generace) jsou norethisteron a lynestrenol obsažené v preparátech Non-Ovlon, Trinovum, Restovar, Yermonil a Exluton (Exluton je čistě progestinový preparát) 1. monosacharidy. - skládají se z 1 molekuly. - glukoza (hrozný cukr), fruktoza (ovocný cukr), galaktoza (součást mléč. cukru), riboza, deoyriboza (součást nukleo. kyselin) 2. disacharidy Charakteristika chemické reakce, chemické rovnice. Klasifikace chemických reakcí podle vnějších změn, podle přenášených částic, podle skupenství reagujících látek a podle tepelné bilance. Doplňte produkty uvedených reakcí, vyberte redoxní reakci a proveďte její rozbor. a) (NH 4) 2 Cr 2 0 7 . b) Zn + HCl c) NaOH + H 2 SO Rozdělení chemických reakcí: dělení podle reakčního mechanismu (reakce homolytické, reakce heterolytické), podle počtu fází (reakce homogenní a heterogenní), podle typu reakce (analýza, syntéza, podvojná záměna, substituce, adice, eliminace, polymerace, přesmyk, oxidace a redukce, reakce protolytické, reakce srážecí.

Hormon - WikiSkript

Biochemie - vzdělávací portál, Přírodní látky - Hormon

Podle rovnováhy reakce. Rovnovážné - reakce běží až do chemické rovnováhy, která je definována rovnovážnou konstantou. Rovnovážná konstanta je poměrem rychlotních konstant dvou navzájem zpětných reakcí. Jednosměrné - zpětná reakce je zanedbatelná . Podle počtu reagujících moleku V současné době zatím neexistuje ideální klasifikace živočišných jedů, ať již jde o rozdělení podle původu, chemické struktury nebo účinků, a proto se nejčastěji používá systém jedovatých živočichů seřazených podle zoologické klasifikace Vstupují do chemické reakce s DNA a tím způsobují změnu její původní struktury. K významným chemickým mutagenům patří: silná oxidační činidla (peroxid vodíku ad.), deaminující látky (dusitany ad.), alkylační činidla (yperit ad.) či toxiny z plísní (mykotoxiny, zejména aflatoxin vznikající u špatně skladovaných krmiv) Rozd ělen í hormon ů podle struktury: odvozen é od aminokyselin adrenalin,noradrenalin,hormony štítné žlázy, serotonin, histamin, melatonin hormony steroidn í, vznikaj í z cholesterolu hormony kůry nadledvin, pohlavní hormony hormony odvozen é od mastných kyselin prostaglandiny bílkoviny a peptidy většina hormonů, hormony. Podle geneze a minerálního složení mají silicity textury masivní, vrstevnaté nebo konkrecionální, struktury mohou být mikrozrnné, sférolitické, chuchvalcovité nebo oolitové. Barva hornin je světle šedá až tmavě šedá nebo černá či načervenalá. Klasifikace silitů je možná z řady hledisek

Funkce a význam hormonů - seminárka - Seminárky, referáty

6. Podle chemické struktury plastů se odvodily chemické názvy a potom můžeme plasty dělit např. na polyolefíny, styrénové plasty, polyamidy, apod. 7. Podle původu (zastaralé dělení, neboť nepostihuje plasty výstižným způsobem) se polymery dělí na Chemie je velmi zajímavý a pro lidstvo důležitý obor. Již samotný název vědy však mnoho lidí odrazuje od tajuplných krás, které se za ním skrývají. Chemie ale není jen o nesrozumitelných vzorečcích, jak by se mohlo na první pohled zdát

Nebezpečné chemické látky a směsi - klasifikace a rozdělení

Rozdělení podle chemické stavby peptidy a bílkoviny - neurohormony obratlovců, insulin, glukagon, hormony gastroentestinálního systému (trávícího ústrojí) steroidy - hormony pohlavních žláz (pohlavní hormony), hormony kůry nadledvin (kortikoidy Chem. Listy 91, 160 - 168 (1997) LIGNIT - STRUKTURA, VLASTNOSTI A POUŽITÍ BARBORA MIKULÁŠKOVÁ3, LUBOMÍR kami základních výstavbových informačních jednotek živé LAPČÍK, JR.a'b a IVAN MAŠEKa tkáně, čímž může docházet ke snižování genetické kvality biologického materiálu. Dalšími nebezpečnými látkami Podle množství rozpuštěných látek rozlišujeme vodu slanou (cca 3% roztok) a sladkou, která může být minerální (cca nad 1% rozpuštěných solí), tvrdá (cca 0,05% roztok), měkká a destilovaná. Podle obsahu nečistot se voda rozlišuje na destilovanou, pitnou, užitkovou a odpadní Karbidy lze rozdělit podle typu chemické vazby na sloučeniny: iontové: s alkalickými kovy (např. Li4C3, Na2C2), kovy alkalických zemin (CaC2, Be2C, Mg2C3), hliníkem, skandiem, ytriem, lanthanem (LaC2) a lanthanoidy, ušlechtilými kovy (Cu, Ag, Au), zinkem, kadmiem, rtutí aktinoidy. kovalentní: borem (B4C, B25C) s křemíkem (SiC Popis podle moderní medicíny a celostní léčebné postupy alternativních technik. Cytostatika, zastavující růst buněk | 1318 článků o nemocích, bylinách, vitaminech 459 popsaných nemocí , 517 článků bylin , 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních láte

O vlastnostech bílkovin můžete mluvit po dlouhou dobu. Koneckonců jsou to velmi multifunkční látky. Bílkoviny jsou prostě materiály pro buňky, orgány a tkáně, pro syntézu hemoglobinu, peptidových hormonů, enzymů atd. Jejich fyzikálně-chemické vlastnosti jsou četné, stejně jako funkce, které plní. A o tom všem by mělo být řečeno podrobněji • Chemické vazby vznikají a zanikají při chemických reakcích. • Elektronegativita je schopnost atomů přitahovat elektrony chemické vazby. U nepolární vazby je rozdíl ∆C ≤ 0,4, u polární vazby je rozdíl ∆C ≤1,7. • Jestliže je rozdíl elektronegativit sloučených prvků větš

Různé struktury těchto uhlovodíků se odráží do různých bodů varu a dalších vlastností. Mezi základní technologické charakteristiky ropy patří její hustota, jenž se stanovuje při teplotě 20 °C. Podle hustoty se ropa dělí na. lehkou - s hustotou 0,61 - 0,85 g/cm³; středně těžkou - s hustotou 0,85 - 0,93 g/cm 1.1 Rozdělení opioidů Opioidy je možné rozdělit podle několika kritérií jako například podle základní chemické struktury, podle interakcí s různými receptory a také podle způsobu jejich vzniku. 1.1.1 Rozdělení podle základní chemické struktury: - fenantreny: např. silný agonista morfin a silný antagonista naloxo

Rozdělení hormonů Z chemického hlediska lze hormony rozdělit do dvou kategorií. Buď jsou to bílkoviny a látky z bílkovin odvozené (inzulín, hormony štítné žlázy), nebo jsou to látky steroidní (hormony produkované kůrou nadledvin). Dále můžeme některé hormony zařadit do skupiny systémových hormonů PESTICIDY Vratislav Malý Kristýna Černá Tomáš Jarolín Andrea Mikešová Rozdělení pesticidů dle cílových skupin: Insekticidy - hmyz Fungicidy - plísně, cizopasné houby Herbicidy - plevelné houby Moluskocidy - měkkýši Rodenticidy - hlodavci Arakticidy - pavoukovití Regulátory růstu rostlin - kulturní rostliny Rozdělení pesticidů dle účinné látky. Reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 2 -Bílkoviny a peptidy dávají barevné reakce založené na reaktivitě peptidové vazby nebo volných koncových skupin, toto se využívá v klinické praxi k důkazu bílkoviny -Elektroforéza - metoda využívaná k oddělení jednotlivých bílkovin.Ty mají v AK desítk 1. Rozdělení a označování tvářených ocelí dle EN a ČSN Podle původní struktury číselného třídění ČSN známe oceli obvyklých jakostí (uhlíkové) a ušlechtilé. Ušlechtilé tvoří skupiny uhlíkových, nízkolegovaných a vysokolegovaných ocelí, nebo i ocelí nástrojových

Uhlovodíky - charakteristika a rozdělení Biologie-chemie

B - podle tvaru: mohou být bílkoviny vláknité nebo kompaktní - kulovité. Nejběžnější bílkoviny v organismech. 1. stavební. Kolagen - cca 25% všech bílkovin (chrupavky, kosti, kůže, ale i vesvalech) Keratin - vlasy, chlupy, nehty, kopyta, pokožka. Elastin - součást pružných vláken a vaziv Rozdělení plastů . STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH PLASTŮ Vliv struktury na vlastnosti PE udává následující tabulka: Hustota (g/cm3) 0,410 - 0,470 Tvar molekulárních Tvarová stálost HDT/A je 260-290°C podle charakteru plnění. Teplota taveniny cca 360°C, teplota formy cca 70-110°C, před zpracováním je nutno.

5) Chemické reakce a chemické rovnice klasifikace chemických reakcí podle: vnějších změn, skupenského stavu reaktantů, přenášených částic, jejich tepelného zabarvení, způsobu štěpení vazby, typu reagujících částic, změny struktury reagujícíc Fytoestrogeny se dělí podle jejich chemické struktury. Rozdělení je nejednotné a liší se u jednotlivých autorů. Například Mikscik dělí fytoestrogeny do šesti skupin: kumestany, laktony kyseliny resorcylové, isoflavony, flavony, flavonony a chalkony Podle počtu aminokyselin v peptidovém řetězci rozlišujeme dipeptidy (2 aminokyseliny), tripeptidy (3 aminokyseliny), oligopeptidy (méně než 10 aminokyselin), polypeptidy (10 až 50 aminokyselin) a bílkoviny neboli proteiny (více než 50 aminokyselin) Rozdělení nukleových kyselin, purinové a pyrimidinové báze, pojmy nukleosid a nukleotid, N-glykosidická vazba, struktura RNA a DNA, komplementární báze, genetický kód, transkripce, translace, replikace, proteosyntéza. Znázornění chemické struktury NK, stavba a funkce DNA a RNA, metabolismus NK, proteosyntéza. 17 Elektronová struktura, polarita, reaktivita funkčních skupin, hmotnost, rozpustnost, body varu-tání, acidobazické, oxidačně-redukční vlastnosti, absorpce a emise záření (dotace 2/0)2.2. Chemické složení potravin, rozdělení podle látkových složek (dotace 1/0)3.3

Bazální tělísko - zakotvení prstenci do stěny (stator) a cytoplazmatické membrány (rotor), liší se u G+ a G− (rozdílná stavba buněčné stěny). Rozdělení bakterií podle bičíků. Monotricha - jeden na pólu - Vibrium. Lophotricha - svazek na jednom pólu ROZDĚLENÍ HORMONŮ PODLE CHEMICKÉ STAVBY 2. Steroidy. Jsou to látky lipofilního charakteru a patří mezi ně hormony kůry nadledvin (kortikoidy) a pohlavních ţláz (pohlavní hormony) obratlovců a svlékací hormon hmyzu ekdyzon 2.1.1 Rozdlení mykotoxinů podle chemické struktury Z hlediska chemické struktury můţeme mykotoxiny zařadit mezi peptidy, laktony, furany, substituované chinony, pyreny, hydroxyperony apod. [1]. Rozdělení mykotoxinů na základě jejich chemické struktury ukazuje tabulka 1

Buňka - Wikipedi

 1. Nejdůležitější struktury: Úlomkovité struktury (podle velikosti zrna) Psefityvelikost zrna nad 2mm. Psamity2 - 0,06 mm. Aleurity0,06 - 0,002 mm. Pelitypod 0,002 mm. Krystalické (zrnité) struktury - charakteristické pro chemické sedimenty Organická struktura - charakteristická druhem organismu, který se podílel na stavbě.
 2. y.
 3. Podle vnitřní struktury a funkce lze svalovou tkáň lidského těla rozdělit na tři typy: Hladká svalovina; Příčně-pruhovaná svalovina; Srdeční svalovina; Tab. Rozdělení svalové tkán
 4. Rozdělení. Průjem lze dělit podle několika hledisek. Rozdělení dle základního patofyziologického mechanismu. Osmotický průjem je vyprovokován hromaděním osmoticky aktivních látek v lumen, díky tomu dochází k fyzikálně-chemickému přestupu vody do střevního lumen. To vede jednak k vodnaté konzistenci střevního obsahu a jednak k tomu, že je zrychleno vyprazdňování
 5. 2.2 Rozdělení základních dřevin Dřeviny lze rozdělit podle různých hledisek, přičemž botanicky se dělí na jehličnaté a listnaté, obě tyto skupiny pak lze dělit na dřeviny měkké a tvrdé, mezi nimiž však není přesná hranice. Dále je lze dělit např. podle původu na tuzemské, domestikované a dovážené
 6. Rozdělení NSAID podle chemické struktury kyselina acetylsalicylová. neselektivní inhibitor COX analgetikum, antipyretikum, antiflogistikum, antirevmatikum, antiuratikum, antiagregans ; nežádoucí účinky . gastrointestinální potíže - nauzea, eroze, drobné krvácení, nelze podávat při vředové chorob

Hormony V Odpadních Vodác

Rozdělení hormonů podle místa vzniku: 1. v endokrinních žlázách: - nemají vývody 2. tkáňové hormony: - vylučovány z tkání (gastrin, sekretin) 3. neurohormony: - produkovány neurosekrečními buňkami - neurokrinie - schopnost nervových buněk tvořit hormony - např. hypothalamus, dřeň nadledvin - (adrenalin, noradrenalin Rozdělení h. podle chemické povahy: bílkovinné h. - velké molekuly, sjou vychytávány x steroidní protékají : h adenohypofýzi Následující příspěvek Mechanismus působení hormonů: Předchozí příspěvek nejdůležitější působky - hormony

Mluvili jsme o autokrinní, parakrinní a endokrinní funkci. Avšak důležitější je dělení podle jejich struktury. Zdůrazňuji důležitější protože struktura hormonu opravdu rozhoduje o tom, jak bude fungovat. A proto dnes budu mluvit o třech hlavních typech hormonů Prvním hlavním typem hormonů jsou proteiny a polypeptidy Definice a rozdělení hormonů Hormony jsou produkovány endokrinními žlázami. Jsou výkonnými jednotkami endokrinní Chemické složení hormonů Podle chemického složení můžeme hormony rozdělit do 4 základních skupin: 1. Peptidické látky (peptidy, proteiny, glykoproteiny) - jsou to sekretorické proteiny,.

vlastnosti bílkovin. Rozdělení bílkovin podle struktury a funkce. Jednoduché a složené lipidy - význam, fyzikálně chemické vlastnosti. Monosacharidy - rozdělení, stereoizomerie, typy vzorců obecné reakce. Oligosacharidy a polysacharidy - rozdělení podle funkce a struktury Podle fyziologické funkce - pohlavní hormony, hormony růstové aj. Podle chemické struktury - hormony steroidní, hormony peptidové, hormony odvozené od aminokyselin, hormony odvozené od mastných kyselin, apod. [1,3]. 2.1 Izolace a syntéza hormonů Prvním izolovaným hormonem v historii byl adrenalin - podle toho, která energie je nutná k tomu, aby bílkovina změnila Speciální chemické látky - neprodukované klasickými endokrinními - nervový systém řídí tvorbu hormonů(hypotalamus - hypofýza) - hormony tvoří specializované nervové bb. - neuroendokrinní bb.. Rozdlení transportu podle energetického zabarvení pasivní (exergonický, ve směru spádu elektrochemického potenciálu) aktivní (endergonický, proti směru spádu elektrochemického potenciálu)) rozdělení podle zdroje energie - štěpení ATP (ATPasy, primární aktivní transport Dále můžeme mluvit o rozdělení podle vratnosti na a) vratný a b) nevratný. Podle projevů (manifestací) můžeme mluvit o druzích účinku: 1) přímý toxický účinek - poškození či odumření buněk2) biochemický účinek - ovlivnění biochem. pokud dojde působením chemické látky ke změně struktury některé base.

46 - Rozdělení ocelí Maturitní otázky nejen do strojírenstv

Rozdělení podle chemické struktury [1]: Syntetické uhlovodíky Organické estery Polyglykoly Fosfátové estery Silikáty Silikony (křemiþité polymery) Směsi obsahující halogeny Syntetické uhlovodíky Mezi primární důvody přípravy syntetických uhlovodíků patří chemická syntéz Chemické složen í: bílkoviny Rozdělení eukaryotních buněk podle říše Buňky rostlinn é 2. Buňky živočišné Všechny buněčné struktury (organely) jsou tvořeny membránami - biomembránami. Tyto membrány jsou základní morfologickou a funkční strukturou živých organizmů Účinek a vlastnosti jednotlivých hormonů se odvíjejí od jejich chemické struktury, na jejímž podkladě je můžeme rozdělit do tří skupin: 1) Proteiny a polypeptidy. 2) Steroidní látky. 3) Deriváty aminokyseliny tyrosinu. Proteiny a polypeptidy. Tvoří nejpočetnější skupinu hormonů Je všeobecně známo, rozdělení hypofýzy do dvou částí, různé vývoje, struktury a funkce: přední distální - adenohypofýzy a zpět - neurohypofýzy. První asi 70% z celkové hmotnosti prostaty a je rozdělen na distální, Voronkov a mezilehlé části, druhý - na zadní části, nebo frakce, a hypofýzy stonku

Klasifikace léčiv - WikiSkript

- Popiš rozdělení alkoholů podle počtu − skupin, podle toho zda je funkční skupina vázána na primární, sekundární či terciální uhlík. - Popiš rozdělení fenolů podle počtu − skupin. 4) Rozděl další alkoholy a uveď jejich vzorce: hexan-2-ol, 2-metylbutan-2-ol - Rozdělení podle hmotnosti na - peptidy ( Mn < 10 000) - bílkoviny (Mn > 10 000) Bílkoviny: - funkce v živých organismech - stavební materiál, katalyzátory biocem.pochodů, obranná fce Struktura: a) primární - pořadí (sekvence) AMK vázaných v pept.řetězci Podle situace bude diskutovaná problematika doplněná o obecné přístupy v didaktice chemie, viz podotázky 1 - 22b. Chemické prvky: - rozdělení a vlastnosti chemických prvků (kovy, polokovy, nekovy). S E Ar. Rozbor struktury, reakční centra. Chemické složení (chemismus) - vzorec, vytváření pevných roztoků, izomorfní příměsi prvků ve struktuře. Krystalografie - soustava, případně bodová grupa (oddělení symetrie), morfologie krystalů, případné dvojčatné srůsty. Struktura - prostorová grupa a stavební jednotky struktury Polymery jsou chemické látky, které vykazují díky svým obrovským molekulám neobvykle širokou škálu vlastností. Polymery se dělí na elastomery a plasty. Rozdělení plastů: termoplasty a reaktoplasty. POLYMERY Kaučuky Termoplasty Reaktoplasty ELASTOMERY PLASTY 1 / 4

Základem moderní systematické mineralogie je rozdělení minerálů do 10 tříd podle Strunzovy klasifikace nerostů. V Anglosaském prostředí se k třídění minerálů obvykle používá zdánlivě méně přehledný Danův systém klasifikace minerálů, který rozděluje minerály podle chemického složení a krystalové struktury. Rozdělení dezinficiencií podle jejich chemické struktury fenol a jeho deriváty. fenol (kyselina karbolová) byl prvním použitým antiseptikem (v roce 1867 jej použil Lister) způsobuje denaturaci bílkovin mikroorganizmů dnes se samotný již nepoužívá - má silnou lokální dráždivos

Klasifikace hormonů a jejich vlastnost

definice a rozdĚlenÍ antioxidantŮ Termínem antioxidanty jsou označovány sloučeniny, které přerušují nebo zabraňují řetězovým reakcím způsobené oxidací. Projevem oxidace je pak žluknutí přítomných tuků a dalších snadno se oxidujících látek Podle působení • hormony systémové (endokrinní) • hormony tkáňové (parakrinní) • hormony autokrinní- působí na tu buňku, která ho vylučuje (např. interleukin-2 stimuluje množení T-lymfocytů) ROZDĚLENÍ HORMONŮ Neurotransmitery se nepočítají mezi hormony!! Nepihlášený host (1 charakteristika a biologický význam nukleových kyselin jsou to biomakromolekulární látky vedle bílkovin mají největší význam pro živé soustavy v jejich molekulách je uchovávána dědičná (genetická) informace buňky, která je následně přepisována do struktur bílkovin nacházejí se hlavně v jádrech buněk, ale i jinde - v mitochondriích, chloroplastech. Základem pro tvorbu hormonů Rozpouští vitaminy v tucích rozpustné Dodávají chuťpokrmům, konzistenci (pozor na připálení - karcinogenní látky) Rozdělení tuků Podle původu: Ovlivňují chemické pochody v těl

Rozd ělení insekticid ů podle p ůvodu, chemické struktury apod.: Insekticidy p řirozené - získávají se z přírodních zdroj ů, nej čast ěji z rostlin. PYRETHRUM - získává se z kv ětů kopretiny star čkolisté ; p ůsobí okamžit ě, ale krátkodob ě; je sou částí prost ředk ů proti hmyzu používaných ve sprejích (Rovnovážné struktury jsou ty, které odpovídají rovnovážnému diagramu.) Podle výšky žíhací teploty rozlišujeme: Žíhání bez překrystalizace Žíhání s překrystalizací Žíhání bez překrystalizace Žíhací teploty nepřekračují teplotu A1 Rozdělení podle progestinů. Na rozdíl od estrogenní složky EE jsou gestagenní složky variabilní. Časté je dělení podle androgenní aktivity, nebo podle chemické struktury. Historicky základní skupinu tvořily pregnany, C21-uhlíkaté deriváty 17-beta hydroxyprogesteronu s mírně androgenní aktivitou

 • Ida saudková děti.
 • Majoránka pěstování.
 • Variabilita genotypu.
 • Megamysl anglicky.
 • Stupňovitost piva.
 • Moneta internet banking.
 • Kresky.
 • Hokejky reebok.
 • Treky v irsku.
 • Download directx latest version for windows 10.
 • Conan stevens.
 • Stolice kotěte.
 • Umístění postele podle znamení zvěrokruhu.
 • Kresky.
 • Školení programování.
 • Standard kava.
 • Robinsonuv ostrov 7.
 • My všichni sami.
 • Doba zrání vajíčka.
 • Expres kurýr.
 • San carlo dittrichova menu.
 • Simpsonovi 28x03 online.
 • Luxol válečkem.
 • Día de los muertos.
 • Rewaston.
 • Úkladník význam slova.
 • Jak komunikovat s lidmi kniha.
 • Test zimních pneumatik 165/70 r14.
 • Řez střešním oknem.
 • Dianabol ucinky.
 • Stihaci zavod biatlon muzi.
 • Interaktivní hračky pro roční dítě.
 • Jak otěhotnět v 38 letech.
 • Atypické byty k pronájmu praha.
 • Mouse cursor.
 • Žiletky v tobogánu.
 • Dřevěná dlaždice.
 • Vermox.
 • Slepované rohlíčky.
 • Silnice číslo 4.
 • Apple ipod nano 7.