Home

Kyselina sírová bezpečnostní list

BEZPE ČNOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 KYSELINA SÍROVÁ technická 94 - 96,5% Datum vydání: Datum revize: Číslo revize: Strana: 1. 12. 2010 4 / 11 SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 5.2 Zvláštní nebezpe čnost vyplývající z látky nebo sm ěsi V ohni nebo p ři zah řátí dochází ke zvýšení tlaku a obal m ůže prasknout BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina sírová 96% strana 3 z 6 7.2 Podmínky pro bezpe čné skladování látek a sm ěsí v četn ě neslu čitelných látek a sm ěsí Skladovat v těsn ě uzav řených obalech na suchém chladném míst ě, chrán ěné p řed sv ětlem p ři teplot ě max. 25 °C Kyselina sírová 33-39 7664-93-9 231-639-5 Skin Corr. 1A; H314 3.2. Směsi Jedná se o látku. Oddíl 4: Pokyny pro první pomoc Nutnost okamžité lékařské pomoci: Nutná 4.1. Popis první pomoci Projevují-li se zdravotní potíže, nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Při stavec Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 27.11.2010 Číslo verze 1 Revize: 27.11.2010 Obchodní označení:Kyselina sírová 95 - 97% (pokračování strany 2) DR · Při požití: Nepřivodit zvracení, ihned povolat lékařskou pomoc. Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Neprodleně vyhledat lékaře

Kyselina sírová - Wikipedi

Kyselina sírová je v koncentrovaném stavu hustá olejnatá kapalina, neomezeně mísitelná s vodou.Ředění této kyseliny je silně exotermní proces. Koncentrovaná (96-98%) má silné dehydratační a oxidační účinky (zvlášť za horka). Je hygroskopická, tj. pohlcuje vodní páry.Je velmi nebezpečnou žíravinou, způsobuje dehydrataci (zuhelnatění) organických látek Bezpečnostní list: Kyselina sírová. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1 Identifikátor výrobku. Identifikace látky. Kyselina sírová 1 mol/l - 2 N Standardní roztok. Číslo výrobku X873. Registrační číslo (REACH) není relevantní (směs) 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Kyselina sírová AKU Datum prvního vydání: 20.1.1998 1/15 Datum revize č.2 : 2.3.2016 ODDÍL 1. Identifikace látky/přípravku a společnosti/podnik Bezpečnostní list - Kyselina octová. Bezpečnostní list - Kyselina sírová 18-20% (1,5 MB) Bezpečnostní list - Kyselina sírová 18-20% . Bezpečnostní list - Kyselina sírová AKU (287,7 kB) Bezpečnostní list - Kyselina sírová AKU. Bezpečnostní list - Kyselina sírová 96 % (288,4 kB) Bezpečnostní list - Kyselina sírová 96 %

Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č.1907/2006 (REACH), upraveno 2015/830/EU Kyselina sírová 96 %, čistý číslo výrobku: 9316 Verze: 3.1 cs Nahrazuje verzi: 22.11.2019 Verze: (3) datum sestavení: 15.10.2015 Revize: 15.09.2020 Česká republika (cs) Strana 1 / 1

Bezpečnostní listy ke stažení - úprava vody - chlorace

Lach:ner on-line eshop. S firmou Lach-ner spolupracujeme již spoustu let a stále patří mezi naše nejvýznamnější dodavatele, pokud nastanou menší problémy, řeší je zaměstnanci této firmy rychle a odborně, vždy ke spokojenosti zákazníka BEZPEČNOSTNÍ LIST . Kyselina sírová 96% strana 1 z 7 . BEZPEČNOSTNÍ LIST. podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), v platném znění Datum vydání: 21.10.2010 Datum revize: 25.8.2017 . KYSELINA SÍROVÁ 96% . ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIK

PENTA - Bezpečnostní list

 1. Kyselina amidosulfonová je středně silnou kyselinou, K a = 0,101 (pK a = 0,995). Protože v tuhé fázi není hygroskopická, používá se jako standard v acidimetrii. H 3 NSO 3 + NaOH → NaH 2 NSO 3 + H 2 O. Dvojitou deprotonací v roztoku amoniaku lze získat [HNSO 3] 2−
 2. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Strana: 2 z 8 Název výrobku: Kyselina sírová akumulátorová 33 % Datum vydání: 1.1.2005 Datum revize: 8.1.2007, 1.5.2010, 31.5.2011 Revize č.:
 3. BEZPENOSTNÍ LIST dle (EC) 1907/2006 Kyselina sírová OLEUM s 25 - 32% SO 3 Datum vydání: Datum revize: Číslo revize: Strana: 01. 12. 2010 25. 05. 2015 4 / 11 SPOLANA a. s. 277 11 NERATOVICE ČESKÁ REPUBLIKA V ohni nebo při zahřátí dochází ke zvýšení tlaku a obal může prasknout
 4. opentandiová, Kyselina glutamová: HOOC(CH 2) 2 CH(NH 2)COOH: 56-86-0: Bezpečnostní list: Objednací číslo Kvalita Obsah Kyselina sírová. Další názvy Vzorec CAS Výstražné symboly GHS; H 2 SO 4: 7664-93-9: Bezpečnostní list. 05; Objednací číslo Kvalita Obsa
 5. Technické a bezpečnostní listy k výrobkům. Upozornění. Dle doporučení CEFIC (The European Chemical Industry Council) nelze zveřejnění bezpečnostních listů na webových stránkách považovat za předání bezpečnostního listu příjemci látky ve smyslu článku 31 nařízení REACH

Bezpečnostní list kyseliny mravenčí Kyselina mravenčí má chemický vzorec HCOOH (latinský název je acidum formicicum) a někdy se také nazývá methanová kyselina. V přírodě se vyskytuje v žahavých částech kopřiv a je vylučována některými druhy mravenců při podráždění Bezpečnostní list. Kyselina sírová 2.5 mol/l (5 N) vodný roztok, Titrisol®, Supelco® Kyselina sírová 95-97%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. for analysis (max. 0.005 ppm Hg),. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení 453/2010/EC Datum vydání: 30. 11. 2014 Datum revize: - - - nahrazuje verzi ze - - - Strana: 2 z 8 Název látky nebo přípravku: Kyselina chlorovodíková, 4 % 2.3 Další nebezpečnost BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění B3 Additive 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky Peroxid vodíku octová kyselina peroxyoctová kyselina kyselina sírová Standardní věty o nebezpečnost Bezpečnostní list podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Kyselina sírová AKU Datum vydání: 1.11.2015 Strana 1 z 9 Verze:

Kyselina sírová

kyselina sírová REACH dosud neuvedeno < 0,5 231-639-5 7664-93-9 016-020-00-8 Skin Corr. 1A H314 Exp. lim. (nár./EU) viz. 8.1 *Plné znění použitých klasifikačních zkratek a standardních vět o nebezpečnosti (H-věty) uvádí oddíly 16. a) a 16. e). Specifické koncentrační limity podle 1272/2008 Annex VI tab. 3.1 peroxid vodík Ruší a nahrazuje Bezpečnostní list Kyselina sírová (všechny druhy), vydání 7 ze dne 29. 06. 2005 . Title MSDS kys s rov esky Subject: BL H2SO4 Created Date: 2/1/2010 4:19:57 P BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění PIPE FLUX 2.2 Prvky označení Výstražný symbol nebezpečnosti Signální slovo Nebezpečí Nebezpečné látky kyselina sírová Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

technický list Kyselina sírová - Kyselina sírová se používá zejména jako základní chemikálie v anorganické a organické chemii. Významným upotřebením kyseliny sírové je použití k úpravě pH vody, k regeneraci měničů iontů, k neutralizaci odpadních vod apod Bezpečnostní list KYSELINA SÍROVÁ PRO ANALÝZU TUKU V MLÉCE 91% stáhnout stáhnout Vločkovač kartuše stáhnout stáhnout Podkategorie . Antikorozní nátěry a spreje. Vysoce kvalitní antikorozní nátěry a spreje jsou vyvíjené řadu let a vyráběné z originálních receptur a jsou vhodné zejména pro použití v automobilovém. Kyselina sírová a hydroxid sodný v městské kanalizaci. Podmínkou je, aby umyvadlo bylo naplněné vodou a abyste při prošťuchování ucpali i bezpečnostní odtok (takovou tu malou díru u okraje umyvadla). Nestlačitelnost vody přenáší rázy způsobené smáčknutím zvonu na vodu v odpadu. Voda je pumpována nahoru a dolů a. Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. 1000 g: 1179 Kč: Kyselina sulfosalicilová-5 dihydrát p.a. p.a. Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a. 1000 ml: 99 Kč: Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera p.a. Kyselina sírová 96% p.a. 1000 ml: 130 Kč: Kyselina sírová 96% p.a. Kyselina sírová ch.č. 1000 ml: 108 Kč: Kyselina. Obal PACK1 musí mít bezpečnostní dětskou pojistku a plastickou značku pro slepce. Obal PACK2 musí mít plastickou značku označující nebezpečí pro slepce. Na etiketě uvedeno složení: kyselina sírová a č. ES 2.3. Další nebezpečnost: Výsledky posouzení PBT a vPvB: není PBT, není vPvB Pozor na nesprávné použití

BEZPEČNOSTNÍ LIST. 7664-93-9 Číslo ES (EINECS): 231-639-5 Další názvy látky: pH- tekutý, kyselina sírová 38% Určená použití látky nebo směsi: a nedoporučená použití: --Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu: Jméno nebo obchodní jméno:. Kyselina sírová 7664-93-9 C; R 35 ( 10 %. 231-639-5. 016-020-00-8-Plné znění R vět viz bod 16. Číslo Poznámka Specifické limity koncentrace 2 B R 36/38: C > = 5 %. R35: C > = 15% (Vysvětlení viz bod 16 Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek a směsí (1272/2008 ES, Příloha VI)) 4 Bezpečnostní list Cid EU2012 Podle směrnice č. 1907/2006 (č. 453/2010) Kyselina sírová 231-639-5 7664-93-9 5 - 10 Skin Corr. 1A (H314) B 01-2119458838-20 Plné znění vět H, uvedených v tomto oddíle, viz. bod 16 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOST

Kyselina sírová jako SO 3 7664-93-9 1 2 Kyselina dusičná 7697-37-2 1 2,5 Při použití dle návodu odpadá nutnost kontroly limitních parametrů. 8.1.2 Biologické expoziční limity podle vyhlášky č. 432/2003 Sb. Nejsou stanoveny 8.1.3 Další limity - hodnoty DNEL a PNEC Směs DNEL není k dispozici PNEC není k dispozici Látk BEZPEČNOSTNÍ LIST. dle nařízení (ES) č. 1907/2006 a nařízení (ES) č. 453/2010. Kyselina sírová mlékárenská. 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. 1.1 Toto jsou internetové stránky společnosti PRECHEZA a.s., se sídlem nábř. Dr. Edvarda Beneše 1170/24, 75002 Přerov, IČO: 26872307, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 2953

Kyselina sírová 96% - VERKO

Bezpečnostní list podle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) Datum zpracování: 21.11.2018 Verze: 7.1 Datum tisku: 21.11.2018 ODDÍL : Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název/název: Kyselina sírová 10% AnalaR NORMAPUR® Výrobek č.: 9755 Č. CAS: 7664-93-9 Indexové č. BEZPEČNOSTNÍ LIST neuvedeno Index: 016-020-00- Kyselina sírová 96% <5 CAS: 7664-93-9 ES: 231-639-5 Strana 2/9 Vyrobeno v aplikaci Správce bezpečnostních listů 2013 (10.0.8014) www.rokservis.cz. Datum revize Číslo verze Datum vytvoření 19. srpna 2013 Číslo reviz BEZPEČNOSTNÍ LIST mg/m3 ppm mg/m3 ppm Název látky (složky) Číslo CAS PEL NPK-P Poznámka Limitní hodnoty Česká republika 7664-93-9 0,05 I kyselina sírová (mlha koncentrované kyseliny) Poznámka I dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůž

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění 4WASTE Akutní toxicita Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna. kyselina sírová Cesta expozice Parametr Metoda Hodnota Doba expozice Druh Pohlaví Orálně LD₅₀ OECD 401 2140 mg/kg Potka Bezpečnostní list BOHLE AG BriteGuard Surface ACTIVATOR Datum revize: 26.06.2018 Kód produktu: BO5835000 Strana 1 z 8 7664-93-9 Kyselina sírová < 10 % 231-639-5 016-020-00-8 Skin Corr. 1A; H314 Doslovné znění H- a EUH-věty: viz oddíl 16. Označování obsahu podle nařízení (ES) č. 648/200

Nebezpečné látky, které musí být označeny na obalu: Etandiol, kyselina sírová. Další nebezpečí: 3. Složení, informace o složkách: Chemický název Index číslo Množství Klasifikace dle Klasifikace EC číslo v % Nařítení ES 67/548/EHS. CAS číslo 1272/2008 Etandiol. 603-027-00-1 . 203-473- Bezpečnostní list pro bezpečnou manipulaci s olověnými akumulátory (olověnými bateriemi) Označení látky / přípravku a firmy Údaje k výrobku - Kyselina sírová Nenechat vniknout na kanalizace, vod a půdy. Kyselinu neutralizovat vápnem nebo sodou. Ekologické škody jsou možné změnou pH Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 231-639-5 Kyselina sírová < 0,7 % 7664-93-9 C R35 Skin Corr. 1A, H314 Organické látky 0 % Plné znění uvedených R-vět najdete v odstavci 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1 Popis první pomoci Všeobecné pokyny Projevují-li se zdravotní potíže, v případě. Kyselina sírová 7664-93-9 0,05 mg/m3 - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty), resp. kůži Ethylenglykol 107-21-1 50 mg/m 3 100 mg/m 3 při expozici se významně uplatňuj Kyselina sírová ( americké hláskování) nebo kyselina sírová ( britské hláskování), také známý jako olej jedu, je minerální kyselina, skládající se z prvků síra, kyslík a vodík, s molekulovým vzorcem H 2 SO 4.Je to bezbarvá, bez zápachu a viskózní kapalina, která je rozpustná ve vodě a je syntetizována při reakcích, které jsou vysoce exotermické

GHC pH MÍNUS tekutý - BEZPEČNOSTNÍ LIST Bezpečnostní list dle přílohy II Nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Strana 1 (celkem 16) kyselina sírová jako oxid sírový PEL: 1 mg/m 3 NPK-P: 2 mg/m 3 Hodnoty DNEL - 1. složka směsi - CAS 7664-93-9, kyselina sírová skupina obyvatel cest Bezpečnostní list DeLaval PeraDis EU2082 Podle směrnice č. 1907/2006 (č. 453/2010) Datum přípravy 25-XI-2014 Datum revize: 28-IX-2017 Číslo revize: 1.5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku DeLaval PeraDis Obsahuje Peroxid vodíku, Peroxyacetic acid; Kyselina octová 1.2

Kyselina chlorovodíková podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) BEZPEČNOSTNÍ LIST kyselina chlorovodíková (Index: 017-002-01-X) Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí Kyselina sírová a siřičitá. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentua Rady (ES) č. 1907/2006,ve znění nařízení 830/2015/EU

Bezpečnostní List

BEZPE ČNOSTNÍ LIST Kyselina dusi čná 65% strana 3 z 6 6.4 Odkaz na jiné oddíly Viz. body 8, 13 tohoto bezpe čnostního listu. 7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ 7.1 Opat ření pro bezpe čné zacházení Používat osobní ochranné prost ředky, dodržovat zásady osobní hygieny. Zabránit dlouhodobé nebo opakované expozici Kyselina chlorovodíková (solná) - technická; Kyselina chlorovodíková (solná) 1 l / 2 l; Kyselina mravenčí 85%; Kyselina octová; Kyselina sírová akumulátorová 38%; Kyselina sírová chemicky čistá; Kyselina sírová 38%; Kyselina sírová 96%; Kyselina sorbová E200; Kyselina šťavelová; Líh denaturace EU; Líh obecně.

Bezpečnostní list Dosyl 3 Plus 3.2 Směsi Látka(y) Číslo ESČíslo CASČíslo REACHKlasifikacePozn.Hmotnostní procento kyselina fosforečná231-633-27664-38-201-2119485924-24Korozivní pro kovy 1 (H290) Skin Corr. 1B (H314) 20-30 kyselina sírová 231-639-57664-93-901-2119458838-20Korozivní pro kovy 1 (H290) Skin Corr. 1A (H314) 3-1 Bezpečnostní list podle nařízení 1907/2006/ES, ve znění přílohy II nařízení kyselina sírová 98% Skin Corr. 1A, H314 <100% ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc · 4.1 Popis první pomoci · Všeobecné pokyny: S výrobkem je potřebné zacházet jen podle pokynů uvedených na obalu. V případě, že se projeví zdravotn BEZPEČNOSTNÍ LIST - pH minus tekutý Datum vydání: duben 2011 Datum revize: --- Strana: 2/4 3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH R35 7664-93-9 kyselina sírová min. 38 Žíravost/dráždivost pro kůži kat. 1A; H314 * plné znění R-vět a H-vět viz kap. 16 4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC 4.1 Popis první pomoci: Okamžitě svléci.

Lach:ne

Kyselina Sírová 96

Bezpečnostní list je vyhotoven v souladu s nařízením (EU) č. 2015/830 ze dne 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek Sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli [CAS 68955-19-1] BEZPEČNOSTNÍ LIST Bee-safe Datum revize: 14. 1. 2014 Revize č.:Vydání 2. Strana 2 z 8 R-věty R34 Způsobuje poleptání. S-věty S2 Uchovávejte mimo dosah d ětí. S36/37/39 Používejte vhodný ochranný od ěv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obli čejov Bezpečnostní list OQEMA, s.r.o. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Standardní věty o nebezpečnosti P261 Zamezte vdechování mlhy/par/aerosolů. P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani. Bezpečnostní list ALCHEMA s.r.o. Wetrok Shampoo Datum revize: 26.11.2019 Kód produktu: 267 Strana 6 z 9 Číslo CAS Název Postup expozice Dávka Druh Pramen Metoda 68585-47-7 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli LD50 >1800 Potkan mg/kg orální LD50 >2000 Králík mg/kg dermáln

Kyselina amidosulfonová - Wikipedi

Bezpečnostní list. Labar Kyselina sírová akumulátorová 38 % 1200 g. Zákaznické recenze. 37.00 Kč. Bezpečnostní list VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG VITA ADIVA CERA ETCH Datum revize: 12.02.2020 Kód produktu: 307 Strana 3 z 9 4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účink Bezpečnostní list podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění KYSELINA JABLEČNÁ Datum vytvoření 17.4.2018 Datum revize Miroslav Harapes, Svárov 325, 691 02 Velké Bílovice, Česká republika tel.: + 420 720 540 307, www.harapes.cz, info@harapes.cz H ARAPES H ARAPES Dráždí kůži Bezpečnostní list: Van Gieson`s Solution. Bezpečnostní list: kyselina chloristá. Bezpečnostní list: TRI Řidičce kyselina poleptala většinu povrchu těla a způsobila jí vážná zranění. Převážela více než deset druhů nebezpečných látek. Ve skleněných lahvích a barelech to byla kyselina sírová, dusičná, mléčná, hydroxid draselný a další, řekla uvedla mluvčí krajských hasičů Pavla Jakoubková

HOKRMILCOM servis a

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Kyselina sírová 90-91% dle Gerbera ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina sírová 90-91% dle Gerber Kyselina sírová 500 ml: Poznámka: Obrázky ke stažení ve formátu *.jpg jsou v rozlišení 300 DPI a RGB barvách. Dokumenty. Bezpečnostní list: Kyselina sírová 33%. Základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se jako elektrolyt do olovněných akumulátorů, k úpravě vody BEZPEČNOSTNÍ LIST (podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, ve znění nařízení Komise (EU) 2015/830) SINK Datum vytvoření 15. května 2008 Číslo revize 1 Datum revize 26.května 2017 Číslo verze 3 . kyselina sírová% Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnost BEZPEČNOSTNÍ LIST dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ve znění pozdějších předpisů Pro kyselina sírová jsou určeny expoziční limity podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. uvedené v odd. 8. Plné znění H vět naleznete v oddíle 16. 4. Oddíl 4: Pokyny pro první pomo BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s Nařízení (ES) .1907/2006 - REACH, þ.2015/830 a . 1272/2008 - CLP Kyselina sírová- je silná minerální kyselina, vlivem velmi nízkého pH (po naředění vodou) má lokální škodlivý úinek na organismy ve vodním prostředí

Bezpečnostní list Dle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli > 100 Metoda není uvedena Údaje k látce, mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti, jsou-li k dispozici kyselina sírová hořečnatá sul (1:1), heptahydrát Strana: 5/18 BASF Bezpečnostní list v souladu s Nařízením 1907/2006/ES ve znění pozdějších předpisů kyselina sírová hořečnatá sul (1:1), heptahydrát Obsah (W/W): < 20 % Číslo CAS: 10034-99-8 Klasifikaci neuvedenou v plném rozsahu v této části, včetně třídy nebezpečnosti a standardních vět o nebezpečnosti, můžete najít v úplném znění v oddíle 16. ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoc BEZPEČNOSTNÍ LIST neuvedeno Kyselina sírová je silný oxidant a reaguje bouřlivě s hořlavinami, redukčními činidly, vodou, organickými sloučeninami, hydroxidy. Reakce s kovy závisí na použité koncentraci. Při kontaktu s alkáliemi reaguje bouřlivě. Kontakt s kovy za přítomnosti vody nebo vlhkosti vede ke vzniku vodík Kyselina sírová bezpečnostní list. Kyselina sírová (zastarale též vitriol) je silná dvojsytná kyselina. Je jednou z nejdůležitějších průmyslově ve velkém množství vyráběných chemikálií. Její sumární vzorec je H2SO4 značí, že se skládá ze dvou atomů vodíku, jednoho atomu síry a čtyř atomů kyslíku Kyselina.

Kyselina sírová akumulátorová 33

Laboratorní chemikálie Lach-Ner - VERKO

 1. BEZPEČNOSTNÍ LIST kyselina dusičná Nebezpečné látky Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P260 Nevdechujte páry. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ.
 2. Bezpečnostní list VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG VITA CERAMICS ETCH Datum revize: 09.01.2017 Kód produktu: 019-CLP Strana 1 z 9 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku VITA CERAMICS ETCH 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použit
 3. erální kyselina, vlivem velmi nízkého pH (po naředění vodou) má lokální škodlivý úinek na organismy ve vodním prostředí
 4. Bezpečnostní list ALCHEMA s.r.o. Wetrok Karpfom Datum revize: 21.12.2017 Kód produktu: 362 Strana 6 z 9 Číslo CAS Název Postup expozice Dávka Druh Pramen Metoda 68585-47-7 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli LD50 >1800 Potkan mg/kg orální LD50 >2000 Králík mg/kg kožní Žíravost a dráždivos
 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST Varování Signální slovo Výstražný symbol nebezpečnosti 2.2. Prvky označení síran železnatý (Index: 026-003-00-7; CAS: 7720-78-7) kyselina sírová (Index: 016-020-00-8; CAS: 7664-93-9) Nebezpečná látka Standardní věty o nebezpečnosti H302 Zdraví škodlivý při požití. H315 Dráždí kůži
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST kyselina sírová % kyselina dusičná). V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je uvedena v hmotnostních procentech

BEZPEČNOSTNÍ LIST Zpracovaný dle Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) datum vydání: 23.07.2007 datum revize: 23.07.2007 KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ (SOLNÁ) 31 % 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU 1.1 Identifikace látky nebo přípravku Obchodní název látky nebo p řípravk Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) ve znění nařízení (EU) 2015/830 Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) 10.07.2019 (Verze: 1.0) CS (čeština) 2/9 : P101 -Je li nutná lékařská pomoc, mějtepo ruce obal nebo štítek výrobku. P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 08.05.2019 Revize: 08.05.2019 49.0 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku · 1.1 Identifikátor výrobku kyselina fosforečná kyselina sírová · Standardní věty o nebezpečnost Bezpečnostní list VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG VITA CERAMICS ETCH Datum revize: 09.01.2017 Kód produktu: 019-CLP Strana 6 z 9 Číslo CAS Název Postup expozice Dávka Druh Pramen Metoda 7664-39-3 kyselina fluorovodíková orální ATE 5 mg/kg dermální ATE 5 mg/kg inhalační pára ATE 0,5 mg/l inhalační aerosol ATE 0,05 mg/ Odpovědnost za bezpečnostní list: info@henkel.cz 1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace nouzové tel. číslo pro celou ČR - nepřetržitě 2 2491 9293, 2 2491 5402 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 85586-07-8 287-809-4 01-2119489463-2 BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU strana 1Datum vyhotovení v ČR Palinal bezpecnostni-list-s00.0050 by Koral Italy, Tišnov 165 views. BUTYLGLYKOL 1-3 96,66 100 / 2007664-38-2 KYSELINA ORTHOFOSFOREČNÁ 0,5 - 1 1 1/2Poznámky: PEL. Bobkový list, respektive odvar z něj, se používá k detoxikaci organismu a zbavení těla od přebytečných solí. U nás se bobkový list (vavřín) používá jako koření, a to především do kyselejších jídel. Pěstuje se zejména ve Středomoří, ale jeho velkým vývozce

Technické informace k výrobkům KITTFORT

BEZPEČNOSTNÍ LIST dle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání : 1.6.2015 Strana : 3/10 Datum revize : Název výrobku : 074 LASER - DETERGENTE DISOSSIDANTE ACIDO Hydrogenfluorid amonný > 0,1 <= 1 T; R25 C; R34 Acute Tox. 3, H301 Skin Corr. 1B, H314 009-009-00-4 1341-49-7 215-676-4 Kyselina BEZPEČNOSTNÍ LIST Směs obsahuje tyto nebezpečné látky a látky se stanovenými nejvyššími přípustnými koncentracemi v pracovním ovzduší kyselina sírová Chemická charakteristika 3.2. Směsi 3. Složení/informace o složkách Kódy Pozn. doplň. standard-ních vět o nebezpeč-nosti Kódy standard-ních vět o nebezpeč-nosti.

Kyselina mravenč

 1. bezpečnostní list - Tekro, spol. s ro BEZPEČNOSTNÍ LIST BIOCID 30 1. Datum revize: 1. 10. 2012 Revize č.: Vydání 6. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: BIOCID 30 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Dezinfekční přípravek s baktericidním, fungicidním, sporocidním a virucidním.
 2. at 2 in 1 Č. BL. : 345323 V001.4 Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli 85586-07-8 voda (sladkovodní) 0,102 mg/L Kyselina sírová, mono-C12-14-alkylestery, sodné sol
 3. Dichroman draselný a kyselina sírová ji oxidují na oxid uhličitý a kyselinu octovou, zásaditý manganistan draselný ji oxiduje na oxid uhličitý. Kyselina máselná, též známá pod systematickým názvem kyselina butanová, je karboxylová kyselina se vzorcemCH3CH2CH2-COOH. Soli a estery se nazývají butyráty nebo butanoáty
 4. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady č. 1907/2006, ve znění pozdějších předpisů Datum vydání: 09. 04. 2013 Datum revize: 12. 02. 2018 Číslo produktu: VBEKOXXXX99-CLP Kyselina sírová, C14-17-sek-alkany, sodná sůl CAS: 97489-15-1 DNE
 5. BEZPEČNOSTNÍ LIST Standardní věty o nebezpečnosti H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P260 Nevdechujte páry
 6. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), v platném znění Manganistan draselný ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Manganistan draselný Látka / směs látka Číslo 311011800000 Chemický název Manganistan draselný Číslo CAS 7722-64-

Bezpečnostní list dezinfekce Lavosept firmy Amoene - ALL chromylchlorid, ethylenoxid, fluor, chloristany, manganistan draselný / kyselina sírová, kyselina chloristá, kyselina manganistá. Kyselina močová vzniká v ledvinách a v játrech. Ledviny dokážou vyloučit ale jen asi 7, 5 - 13 % této látky z těla. Zbytek v těle zůstává a pomáhá chránit organismus (pokud ho v těle není nadmíru). Podíl kyseliny močové v krvi by u muže měl být mezi 220 - 420 mmol/l, u ženy pak 140 - 340 mmol/l. V případě podílu. BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vytvoření 21. listopadu 2018 Datum revize Číslo verze 1.0 podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění PROFI POOL pH MINUS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Kyselina sírová Látka / směs smě Bezpečnostní list. Labar Kyselina sírová akumulátorová 38 % 1200 g ; Kyselina sírová. Je kapalina olejovitého charakteru (někdy slabě žluté barvy, mírně zakalená), bez zápachu, nehořlavá, silně žíravá. Chemický název a vzorec : Kyselina sírová - H2SO4. Použití: Kyselina sírová má široké použití, především. Kyselina sírová *) 1-5 7664-93-9 231-639-5 016-020-00-8 C; R35 *) Symbol C a R 35 platí pro koncentrace ≥ 15%. Pro koncentrace 5%≤c<15 platí symbol Xi a R 36/38. BEZPEČNOSTNÍ LIST PŘÍPRAVKU podle nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 Datum vyhotovení v ČR:. BEZPEČNOSTNÍ LIST (v souladu s Nařízením (ES) No. 2015/830 a No. 1907/2006) ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Kyselina adipová kyselina amido sírová

 • Dekorace do akvaria brno.
 • Hokejky reebok.
 • Hero 6 gopro.
 • Dovolená sardinie autem.
 • Ubytování na zámku slevy.
 • Zubní pasta perlička to je prostě jednička.
 • Laganas beach zakynthos.
 • 451 stupňů fahrenheita jazykové prostředky.
 • Šaty pro dívky 13 let.
 • Německá zásuvka.
 • Svg seo.
 • Aktivity v parku.
 • Prdy.
 • Láva anglicky.
 • S čím kombinovat tulipány.
 • Bukvice plod buku.
 • Nejlepsi mod vape.
 • Zakaz zastaveni vodorovne znaceni.
 • Rys ostrovid karpatský.
 • Přitahovač lopatky.
 • Pms nebo těhotenství.
 • Jména v elfštině.
 • Stupňovitost piva tabulka.
 • Definice rodiny psychologie.
 • Progress sojuz.
 • Jsem hysterka co s tím.
 • Ošetřovatelská dokumentace v domácí péči.
 • Nejlepsi mikiny.
 • Adam koller instagram.
 • Ano šéfe 19.
 • Závěsné křeslo ratan.
 • Diastaza u rocniho ditete.
 • Trhy arena liberec.
 • Krabbe továrna.
 • Iterativní prohledávání do hloubky.
 • Albixon eshop.
 • Mitsubishi plzen.
 • How to make timelapse video.
 • Minibus praha.
 • Ford mustang 1965 hardtop.
 • In tuning shop.